Veel gestelde vragen (Leerlingen)

Wij hebben geprobeerd de vragen zorgvuldig, maar ook kort en bondig te beantwoorden. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.

Voor iedere volwassene van 25 jaar of ouder die: 

  • gemotiveerd is
  • (zijdelings) ervaring heeft met het ambacht waarvoor je je wilt aanmelden (via hobby, werk enz.)
  • bewuste kiest om zijn/haar inkomen als zelfstandig ondernemer te verkrijgen.

Op dit moment kunnen alleen geïnteresseerden van 50 jaar of ouder deelnemen die voldoen aan de instroomeisen (zie de overige vragen). 

Als je 50 jaar of ouder bent en

  • een WW- of bijstandsuitkering ontvangt, of;
  • 'niet-uitkeringsgerechtigd' bent (kijk bij de volgende vraag voor de definitie hiervan).

Een persoon die niet in loondienst of als ondernemer werkt, jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, die als werkloze werkzoekende staat geregistreerd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en die geen recht heeft op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Participatiewet of de Werkloosheidswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Algemene nabestaandenwet dan wel op grond van een regeling, die met deze wetten naar aard en strekking overeenstemt.

De opleidingen worden verzorgd door ervaren ambachtelijke ondernemers, de leermeesters, binnen hun bedrijven (leerling-gezel-meestersysteem). Hebben wij bij jou in de regio nog geen leermeester voor het door jou gekozen ambacht, dan gaan wij hiernaar op zoek. 

Een aantal van onze leermeesters is op dit moment al op zoek naar een leerling. Bekijk hier de opleidingsplekken die zij bieden.

Op dit moment geldt een eenmalig een bijdrage van € 250,-. Dit bedrag is voor het volgen van de gehele opleiding. Daarnaast zul je wellicht reiskosten maken. Hiervoor is geen vergoeding.

Ja, maar dan kun je nog niet starten. Wij plaatsen je dan op de wachtlijst en nemen contact met je op als wij jou een passend traject kunnen aanbieden. Of dit lukt is onzeker, maar meld je vooral aan. Dit vergroot de slagingskans.

Je kunt je ook aanmelden als je 50 jaar of ouder en niet-uitkeringsgerechtigd bent. Zie de definitie hiervan bij de derde vraag.

Twijfel je of ondernemerschap iets voor jou is? Realiseer je dat je als ambachtsman of -vrouw vrijwel zeker je inkomen als zelfstandig ondernemer zult verdienen. Ten opzichte van loondienst zijn er voor- en nadelen. Verdiep je hierin. Gebruik bijvoorbeeld de vragenlijst op onze website als hulpmiddel om duidelijk te krijgen of ondernemerschap bij jou past in deze fase van je leven.

De richtduur voor de opleiding is 1,5 jaar en is in principe voltijds (38 uur per week). In de opleiding is dat wat je moet 'kunnen en kennen' (zoals neergelegd in het diplomaprofiel) leidend. De leermeester bepaalt wanneer je klaar bent voor het examen. Uiterlijk 1,5 jaar na de start van je opleiding vindt de gezellenproef (het examen) plaats. Als jij en je leermeester vaststellen dat er nog iets meer tijd nodig is dan 1,5 jaar, dan kan het opleidingstraject met enkele maanden worden verlengd (tot maximaal 2 jaar inclusief herexamen).

Nee, je kunt je niet aanmelden voor meerdere opleidingen. 
Bedenk met welk ambachtelijk vak je de meeste affiniteit hebt en waar jij jezelf een onderneming in ziet starten. Bekijk ook welke selectiecriteria er per opleiding gelden.

Als je je hebt aangemeld en voldoet aan de instroomcriteria (zie vraag 2) nodigen wij jou binnen twee weken uit om jouw werkervaring en motivatie met ons te delen.

Aan de hand van de door jou hierna opgestuurde informatie, wordt bepaald of wij denken dat er een reële kans is dat je na het opleidingstraject in een eigen inkomen kunt voorzien als zelfstandig ondernemer binnen het gekozen ambacht. De selectiecriteria die we hierbij hanteren, staan per opleiding vermeld. Binnen twee weken na ontvangst van de informatie, maken we onze beslissling bekend en informeren we je over het vervolg. 

Zodra jij geselecteerd bent voor een opleiding, gaan wij  (samen met jou) op zoek naar een leermeester in jouw regio. Als we een leermeester gevonden hebben, spreken we een nadere kennismaking af. Als dit positief verloopt, maken we concrete afspraken over de startdatum en sluiten we overeenkomsten om een en ander vast te leggen.

Nee. Als je de overeenkomst met AmbachtNederland (de Ambachtsacademie) hebt, kun je hiermee naar het UWV. Zij geven dan een beschikking af dat jou vrijstelt van de sollicitatie- en acceptatieplicht.

Elke gemeente bepaalt zelf of men de ruimte biedt om dit traject te volgen. Uit contacten met enkele gemeenten blijkt dat helaas niet alle gemeenten dit goed vinden.

Nee, maar jij moet dan vooraf wel goed nadenken over de financiële consequenties hiervan: je hebt dan namelijk geen inkomen. 

Als een leermeester om welke reden dan ook moet stoppen als opleider of uitvalt, doen we er alles aan om een vervanger te vinden.