Bestuursverslag AmbachtNederland

Terugblik

De continuïteit van ambachtelijke branches staat onder druk omdat de instroom van nieuwe krachten kwalitatief en kwantitatief onvoldoende is. De opleidingsstructuur zoals we die in Nederland kennen, voorziet niet in de vraag aan vakbekwame ondernemers. Met het oog hierop is eind 2016 in nauw overleg met ambachtelijke ondernemers het initiatief genomen om een opleidingsstructuur voor het kleinschalig ambacht te ontwikkelen: de Ambachtsacademie.

De Ambachtsacademie is ontwikkeld met subsidie van het Ministerie van SZW.  Dankzij deze subsidie kunnen werklozen en niet-uitkeringsgerechtigden in een leerbedrijf gedurende een periode van1,5 jaar een opleidingstraject doorlopen en daarna in een heel ander beroep aan het werk. 

De coronacrisis heeft grote invloed gehad op de instroom van nieuwe leerlingen en het verloop van de trajecten. Desalniettemin is de Ambachtsacademie een succes; overal in het land starten voormalige leerlingen zelf een ambachtelijk bedrijf of nemen een bestaand bedrijf over.

De Ambachtsacademie heeft zijn toegevoegde waarde bewezen, zowel maatschappelijk, als voor de branches en individuele deelnemers. Excellente ondernemers dragen hun kennis en vaardigheden over aan leerlingen. Maar er is sprake van een wisselwerking, want leermeesters leren ook weer van de kennis en vaardigheden die hun leerlingen meebrengen. Er is sprake van een groeiende community van specialistische ambachten die met elkaar voorzien in de behoefte van de consument.

Hoewel het belang van verduurzaming van de Ambachtsacademie voortdurend wordt onderschreven en er veel waardering is voor de resultaten is de continuïteit van het initiatief nog niet geborgd. Daar zetten we ons in het komende jaar voor in.

Vooruitblik 2022
De instroom van nieuwe kandidaten is op 1 april 2022 gestopt. Bestuur en directie zijn op dit moment volop in overleg met de overheid en andere organisaties om structurele financiering te realiseren. Daarnaast werkt AmbachtNederland met ondernemers aan het ontwikkelen van andere activiteiten die de continuïteit van ambachtelijke branches bevorderen, zoals bijvoorbeeld een project rond bedrijfsopvolging.

Financiën
De lasten bedroegen in 2021 € 895.000. Deze werden voornamelijk gedekt door subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tot slot
In verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) heeft AmbachtNederland sinds 17 januari 2022 een nieuw bestuursmodel ingevoerd. Met betrekking tot de governance is er een scheiding aangebracht tussen de taken van bestuurders en toezichthouders. 

Tot die datum werd het bestuur gevormd door:

Bestuur Functie Nevenfuncties

Elrie Bakker - Derks

Voorzitter Voorzitter stichting Ascert;
Voorzitter Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland.
Geert van Lonkhuijzen Lid Bestuurder 3 scholen voor voortgezet onderwijs (hoofdfunctie);
Bestuurslid Mariënburgfonds;
Bestuurslid Provoet en Bravo;
Voorzitter begeleidingscommssie geestelijke verzorgers;
Scheidsrechter Nevobo volleybal.
Ben Wagemakers Lid Voorzitter Provoet;
Bestuurslid ProCert en SFBV;
Algemeen bestuurslid VNO/NCW;
Lid commissie Ambacht VNO/NCW.

Zoetermeer, 26 april 2022

Elrie Bakker-Derks,                                        Yvonne de Ruijter,
Bestuurder                                                     Directeur