Beroeps- en diplomaprofiel Tassenmaker

Printversie (PDF) 

Beroepsprofiel en diplomaprofiel

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer Tassenmaker

 

Beroepsprofiel: Beschrijving van het beroep

Ambacht

De tassenmaker bedenkt en werkt een ontwerp uit, door het maken van schetsen of door middel van de computer.  Een creatieve inslag is nodig om steeds met nieuwe ideeën en creaties te komen. Het ontwerpen en maken gebeurt voor een opdrachtgever of voor een eigen tassenlijn. Uniek werk dat veel aandacht, creativiteit én tijd vereist.  En waar vakmanschap een belangrijke rol speelt. In het geval van een opdracht maakt de tassenmaker naar wens van de klant tassen en/of bijpassende producten, brengt in kaart wat bij de klant past en voor welk doel de klant het wil gebruiken. 

Het snijden, stansen, schalmen, bewerken en monteren gebeurt zowel handmatig al met een machine. Handmatig leer bewerken vraagt een heel andere techniek en vaardigheid. De tassenmaker maakt een keuze waarin zij zich specialiseert.

De tassenmaker werkt meestal als zzp-er. Als ondernemer promoot zij haar diensten. Commerciële vaardigheden, doorzettingsvermogen belangrijk om een goed netwerk op te bouwen en klanten te werven en te behouden. Het inzetten van social media speelt hierbij ook een belangrijke rol. 

De sleutelactiviteiten van een tassenmaker zijn:

 1. Ontwerpt een product
  -Voert gesprek met de klant
  -Ontwikkelt een concept
  -Werkt het concept uit naar voorstellen
  -Presenteert voorstellen en maakt keuze in overleg met de klant
  -Werkt het ontwerp uit
 2. Vervaardigt tassen en/ of accessoires
  -Maakt patronen
  -Snijdt of stans onderdelen
  -Bewerkt onderdelen
  -Monteert onderdelen

In het geval van het ontwerpen van een eigen tassenlijn:

 • Stuurt de productie aan

Werkomgeving/context

De tassenmaker is werkzaam in zijn eigen atelier. Zij ontwerpt en vervaardigt unieke of relatief kleine series tassen, riemen, klein lederwaren en andere lederaccessoires. De tassenmaker heeft in zijn werk contact met verschillende opdrachtgevers. Dit kunnen particulieren en bedrijven zijn, in binnen en buitenland. Daarnaast zijn er tassenmakers die een eigen collectie ontwerpen. Wanneer de tassenmaker de productie aanstuurt, heeft zij contact met freelancers, een atelier of fabriek

Typerende beroepshouding

Een tassenmaker is ambachtelijk, technisch en creatief ingesteld. Zij is inventief en heeft oog voor detail. Daarnaast is zij modebewust en beschikt zij over een commerciële houding die het mogelijk maakt voor haar tassen klanten te vinden. De tassenmaker werkt op mbo niveau 4.

De tassenmaker:

 • Werkt gestructureerd en ordelijk
 • Ruimtelijk inzicht
 • Is oplossingsgericht
 • Is nauwkeurig 
 • Is klantvriendelijk
 • Goede oog- hand coördinatie
 • Kan solistisch werken
 • Kan aan verschillende opdrachten tegelijkertijd werken

Complexiteit en opbouw

De tassenmaker heeft een innovatieve en uitvoerende rol. Zij voert haar taken zelfstandig uit en is als ondernemer verantwoordelijk voor de resultaten van de organisatie.

Een verkeerde uitoefening van het beroep kan leiden tot de volgende risico’s:

 • De tassen worden niet volgens ontwerp opgeleverd
 • Opdrachtgever is niet tevreden over de tas(sen)
 • Onopgeloste klachten kunnen leiden tot negatieve aandacht op social media en mond tot mond reclame
 • Het vervaardigen van de tassen is niet rendabel genoeg om het bedrijf draaiende te houden
 • Niet inspelen op nieuwe ontwikkelingen, materialen

Het vertalen van de wens van de opdrachtgever naar een passend en origineel ontwerp kan lastig zijn.

Daarnaast is het moeilijk om een complex en/of innovatief ontwerp te realiseren. Er is veel creativiteit en vakmanschap nodig om oplossingen te bedenken voor het werken met uiteenlopende materialen en technieken. De tassenmaker combineert verschillende tastechnieken, past deze aan en ontwikkelt zo nieuwe technieken. De tassenmaker heeft te maken met  verschillende werkzaamheden die door elkaar heen lopen (ontwerpen, vervaardigen, verkopen en ondernemen). 

In het geval van een eigen tassenlijn is het aansturen van de productie (in het buitenland) en de communicatie op afstand vaak complex, met name als dit in een andere taal gebeurt.

Mogelijke functiebenamingen 

tassenmaker

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu wordt steeds strenger en wordt steeds strenger gehandhaafd. Wanneer iemand bij een bedrijfsongeval declaraties indient bij een zorgverzekeraar, stelt die tegenwoordig ook vragen of de ARBO regels zijn toegepast. Voor de tassenmaker betekent dit dat zij nauwkeurig de veiligheidsregels  toepast van de verschillende machines die zij gebruikt, zoals de industriële naaimachine, de stansmachine en de schalmmachine.

Loopbaan- en ondernemings-perspectief

Door te experimenteren met technieken en materialen en deze te combineren kan zij zich binnen het ambacht verder ontwikkelen en specialiseren, tot bijvoorbeeld tashersteller of het vervaardigen van ecologische tassen van andere materialen (duurzaam). Zij is zo in staat haar mogelijkheden in de markt te verruimen.

Een tassenmaker kan een eigen onderneming opzetten. Wanneer deze goed draait, kan de onderneming groeien en kan zij personeel in dienst nemen.

Talen

De tassenmaker heeft een goede mondelinge taalvaardigheid nodig om:

 • Met klanten afstemmen over de opdracht, de kosten en de planning
 • Opdrachten doorspreken om de productie aan te sturen. ontwikkelingen van zijn vakgebied bijhouden
 • Lezen van vakliteratuur. Deze leesvaardigheid is ook nodig voor het ondernemerschap, bijvoorbeeld voor het doen van marktanalyses)

De tassenmaker heeft een schriftelijke taalvaardigheid nodig om:

 • Vakliteratuur te kunnen lezen ( zowel Nederlandse als anderstalige informatie)
 • Onderzoek te doen naar creaties van andere tassenamkers
 • Het schrijven van nauwkeurige productiesheets
 • Het plaatsen van teksten op facebook en andere social media

De schrijfvaardigheid, gecombineerd met een goede taalverzorging, is ook vereist voor het ondernemerschap, bijvoorbeeld voor schrijven van marketingplannen investerings- en financieringsplannen en begrotingen.

De tassenmaker dient Engels te beheersen om het vak bij te kunnen houden; Engelstalige vakbladen, buitenlandse beurzen, kennis uitwisselen met buitenlandstalige vakgenoten. Daarnaast moet zij buitenlandse productieleiders van fabrieken en ateliers een duidelijke opdrachtbeschrijving kunnen geven en buitenlandse klanten te woorden kunnen staan. Hiervoor dient de tassenmaker te kunnen lezen, luisteren en gesprekken te kunnen voeren.

Engelse lees, luister en spreekvaardigheid.

Rekenen/wiskunde

De tassenmaker gebruikt meetkundige begrippen en technieken bij het experimenteren met vormen, het maken van constructietekeningen, het lezen van ontwerptekeningen en het tekenen van 2D grondpatronen en detailpatronen, maar ook bij het realiseren van de tas. Het werken met verhoudingen is nodig bij het ontwerpen van de tas, het tekenen van patronen, maar ook bij het bepalen van materialen en kosten. Het rekenen met formules en verbanden is voornamelijk van belang bij het ondernemen, bijvoorbeeld bij het maken van financiële overzichten.

Overige voorwaarden

Geen

Diplomaprofiel Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer Tassenmaker

Sleutelactiviteit 1: Ontwerpt een product

De tassenmaker oriënteert zich, op de opdracht. Zij verzamelt informatie voor het ontwerp, bijvoorbeeld door een gesprek te voeren met de opdrachtgever. Indien van toepassing adviseert zij de opdrachtgever over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Vervolgens formuleert zij de uitgangspunten voor het ontwerp, zoals bijvoorbeeld wens, thema, doel, doelgroep, materialen, gelegenheid en budget en maakt zij een globale inschatting van de kosten.

Zij is verantwoordelijk dat de door hem uitgevoerde werkzaamheden en bewerkingen voldoen aan de gestelde (kwaliteits-) eisen. Zij controleert het eigen gemaakt werk.

De beginnende tassenmaker beschikt over algemene kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwerpen van tassen en accessoires.  

De complexiteit hangt af van:

 • Het te vervaardigen product
 • De beschikbaarheid van het benodigde materiaal in kleine hoeveelheden
 • De tijdsdruk waaronder zij werkt
 • Het beschikbare budget

Leeruitkomst 1: Inspiratie opdoen en stijl ontwikkelen

De tassenmaker zoekt inspiratie, verdiept zich in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van materialen, technieken en vormen, leest vakliteratuur, bekijkt werk van collega' s, zodat zij ideeën opdoet voor nieuwe concepten.

De tassenmaker construeert vanuit inspiratiebronnen, eigen inzichten, creaties en aansprekende ideeën (nieuwe) concepten en ontwikkelt een eigen stijl.

Leeruitkomst 2:Voert gesprek met de klant

De tassenmaker maakt een afspraak met de klant en vraagt de opdrachtgever naar zijn/ haar wensen en communiceert de mogelijkheden duidelijk naar de opdrachtgever zodat deze weet wat hij/zij wel en niet kan verwachten.

Leeruitkomst 3:Noteert eisenpakket

De tassenmaker bespreekt het eisenpakket waar de tas aan moet voldoen: kleur, afmetingen, leersoort, budget e.d. Zij helpt de klant om een idee van de tas samen te stellen. Legt de afspraken goed vast en maakt een vervolgafspraak.

Leeruitkomst 4:Oriënteert zich op de opdracht

De tassenmaker vertaalt de wensen van de opdrachtgever naar mogelijkheden van technieken en de eigenschappen en toepassingen van materialen zodat de wensen van de opdrachtgever terugkomen in het ontwerp van de tas. 

Leeruitkomst 5:Schat de kosten in

Maakt een globale inschatting van de kosten waarbij rekening gehouden wordt met de kosten van materialen, technieken en de benodigde arbeidsduur.

Leeruitkomst 6:Ontwikkelt een concept 

De tassenmaker werkt deze concepten 2- dimensionaal, in een tekening, schets, collage, of 3- dimensionaal uit in een prototype.

Ze experimenteert met verschillende materialen, technieken, vormen, oplossingen en ideeën en schetst en laat zich in eerste instantie niet weerhouden door praktische afwegingen, tenzij deze onoverkomelijk zijn.

Leeruitkomst 7: Werkt het concept uit naar voorstellen

De tassenmaker werkt de concepten uit naar verschillende voorstellen. Ze houdt rekening met de verwachtingen van de opdrachtgever maar nu ook met de mogelijkheden van constructies, vormen, technieken en materialen zodat de voorstellen op hoofdlijnen realiseerbaar zijn. Zij kiest de vormgeving, de materialen, kleuren en afmetingen. De voorstellen bevatten informatie over te gebruiken materialen en technieken en een globale inschatting van de kosten.

Leeruitkomst 8: Visualiseert het ontwerp

De tassenmaker visualiseert de voorstellen door ze uit te werken in 2- of 3- dimensionale vormen/samples zodat zij deze later kan presenteren aan zijn/ haar opdrachtgever.

Leeruitkomst 9:Berekent financiële en technische haalbaarheid

Ook berekent de tassenmaker de financiële en technische haalbaarheid.

Ze schat de benodigde tijd voor het vervaardigen van de tas realistisch in, houdt hierbij rekening met andere afspraken en opdrachten, zodat zij een realistische opleverdatum kan geven. De tassenmaker  bepaalt op basis de haalbaarheid of het ontwerp verder uitgewerkt wordt. Wanneer het boven de begroting (budget van de klant) uitkomt  neem de tassenmaker contact op met de klant en bespreekt mogelijke oplossingen

Leeruitkomst 10:Presenteert voorstellen en maakt keuze in overleg met de klant

De tassenmaker presenteert haar voorstellen, motiveert haar aanpak en verduidelijkt waarom zij gekozen heeft voor bepaalde technieken, materialen (eigenschappen en toepassingen) en welke consequenties deze keuzes hebben.  Op basis van deze informatie helpt zij haar opdrachtgever om de uiteindelijk keuze met betrekking tot stijl, vorm, kleur, materialen en technieken. 

Bij vrijwerk maakt de tassenmaker zelf de keuze.

Leeruitkomst 11:Werkt het ontwerp verder uit

Ze werkt de gemaakte keuzes uit tot een gedetailleerd ontwerp, met (constructie)tekeningen en materiaalspecificaties. Zij toont bij het maken van (constructie)tekeningen en materiaalspecificaties technisch inzicht.

Zij visualiseert het ontwerp zodat de tas naar ontwerp kan worden gerealiseerd.

Sleutelactiviteit 2: Vervaardigt tassen en/ of accessoires

De tassenmaker maakt op basis van het (met de opdrachtgever overeengekomen) ontwerp met (constructie)tekeningen en materiaalspecificaties een realistisch en uitvoerbaar plan van aanpak om tassen te vervaardigen. Zij maakt een definitieve keuze voor materialen en technieken, stelt vast welke gereedschappen en hulpmiddelen zij nodig heeft en bepaalt de werkvolgorde. Zij maakt een tijdsplanning. Zij weegt kosten en baten af.

De complexiteit van het werk wordt bepaald door de volgende factoren.

Leeruitkomst 1:Maakt patronen

De tassenmaker visualiseert de tas. De verhoudingen van de tas, hoogte, diepte, lengte, zijn cruciaal voor het maken van de patronen. Op basis van deze maatvoering maakt ze een grondpatroon van karton of plastic. Op basis van dit grondpatroon maakt zij detailpatronen.

Zij werkt precies, heeft een goed ruimtelijk inzicht en toont inzicht in vormen, materialen en constructies zodat de patronen kwalitatief goed zijn en aansluiten bij het ontwerp.

Zij toont zich vindingrijk in het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden en experimenteert met technieken en materialen zodat kwalitatief goede patronen ontstaan op basis waarvan de tas naar ontwerp kan worden vervaardigd.

Leeruitkomst 2:Kiest juiste materiaal

Kiest de materialen en middelen voor het maken van grondpatronen en detailpatronen, gebruikt deze zorgvuldig en efficiënt, verspilt zo min mogelijk materiaal, zet de benodigde gereedschappen voorhanden.

Leeruitkomst 3:Snijdt of stanst de onderdelen

De tassenmaker kiest de juiste techniek voor het snijden of stansen van onderdelen, werkt geconcentreerd en toont ruimtelijk inzicht en een goede oog- handcoördinatie zodat deze onderdelen naar ontwerp en kwalitatief goed zijn gesneden of gestanst.

De tassenmaker snijdt of stanst zij zelf de onderdelen uit het basismateriaal in het geval van een unieke tas of beperkt aantal tassen. 

De tassenmaker kiest voor een stansmes in het geval van een productielijn ( productiewerk) en geeft de patronen aan de maker van de stansmessen. 

De tassenmaker houdt zich bij het snijden en stansen aan de veiligheidsvoorschriften behorend bij de machine.

Leeruitkomst 4:Bewerkt onderdelen

De tassenmaker bereidt de onderdelen voor door deze te bewerken met gangbare en/of nieuwe leerbewerkingstechnieken. Zo nodig wordt:

 • -Het leer ingevet
 • -De onderdelen geschalmd of gesplit (eventueel met een schalm of splitmachine)
 • -Markeringspunten overgenomen van de patronen
 • -Onderdelen geverfd

Ze werkt nauwkeurig en heeft een goede oog-hand coördinatie zodat deze onderdelen naar ontwerp en kwalitatief goed zijn voorbereid.

Ze kiest de geschikte materialen en middelen zoals, een leermes, een schalmmes of splitter en gebruikt deze zorgvuldig en efficiënt om verspilling tegen te gaan. Voordat ze aan het werk gaat zet ze de benodigde gereedschappen klaar en stelt machines correct in zodat de werkzaamheden goed verlopen. Ze houdt zich bij het bewerken van onderdelen aan de veiligheidsvoorschriften van de machines.

 Leeruitkomst 5:Monteert onderdelen

Voordat de verschillende onderdelen gemonteerd worden, kijkt de tassenmaker goed naar de opbouw van het ontwerp. Ze legt de materialen en middelen die ze nodig heeft zoals, tape, klemmetjes e.d. klaar. Ze vervaardigt, indien van toepassing, eerst het binnenwerk van de tas voordat ze de buitenkant van de tas in elkaar zet. De onderdelen worden met tape of klemmen aan elkaar gezet en pas daarna gestikt op de industriële naaimachine. Daarna bevestigt ze fournituren of andere kleine onderdelen.

Leeruitkomst 6:Werkt de tas af

De tassenmaker werkt de tas af, behandelt de tas na (onderhoudsmiddel inspuiten of invetten) en checkt of de tas voldoet aan de gesteld eisen. Vervolgens verpakt zij de tas, waarbij zij de tas bijvoorbeeld vult en labelt of stelt de tas tentoon in het atelier.

Leeruitkomst 7: Stuurt de productie aan

Wanneer de productie wordt uitbesteed, stuurt de tassenmaker de freelancer of de productieleider van het atelier of fabriek aan. Zij licht het ontwerp toe en geeft, indien nodig, instructie en aanwijzingen hoe de tassen gemaakt moeten worden. Ze bewaakt het proces en de planning, stuurt waar nodig is bij en fungeert als aanspreekpunt bij problemen en vragen, zodat de tas naar ontwerp wordt uitgevoerd.

Leeruitkomst 8: Checkt de kwaliteit van de productie

De tassenmaker maakt afspraken over de oplevering zodat degene die de productie uitvoeren weten wat er van hen verwacht wordt. Tenslotte controleert zij de kwaliteit van het uitbestede werk.

Dit doet ze aan de hand van de gemaakte afspraken en de gewenste kwaliteitseisen. Ze signaleert afwijkingen tijdig en grijpt in zodat de tas alsnog volgens ontwerp en planning wordt vervaardigd.

Sleutelactiviteit 3: Verkoopt producten en diensten

Als tassenmaker biedt je producten en diensten aan, aan klanten. Je bepaalt de prijs, de verkoopkanalen en de inzet van marketing en promotiemogelijkheden. Je zorgt voor naamsbekendheid bij klanten en relaties.

Leeruitkomst 1:Stelt prijs vast

De tassenmaker bepaalt de prijs van het product op basis van de gemaakte afspraken. Wanneer het om autonoom werk gaat bepaalt zij de prijs op basis van gebruikte materialen, vaste lasten en urenbesteding.

Leeruitkomst 2:Zoekt verkooppunten

De tassenmaker neemt (vanuit haar netwerk) contact op met galerie houders, agenten en organisatoren van onder andere beurzen en exposities om afspraken te maken voor de verkoop van haar producten.

Leeruitkomst 3:Promoot dienstverlening

De tassenmaker heeft goed zicht op welke promotiekanalen aansluiten bij haar klantengroep en promoot haar dienstverlening door het plaatsen van advertenties in vakbladen, sociale-media en op websites.

Leeruitkomst 4:Legt contact

De tassenmaker neemt met de klant contact op wanneer het product af is en maakt een afspraak voor het afleveren of ophalen van het werkstuk. 

De tassenmaker legt contact met klanten in het eigen atelier/ winkel, in galerieën of op andere verkooppunten. 

De tassenmaker bespreekt met klanten de mogelijkheden van haar dienstverlening.

Leeruitkomst 5:Rekent af

De tassenmaker maakt een nota en rekent met de klant af.

Beroepsprofiel en diplomaprofiel 

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer

 

Sleutelactiviteit 1: Start een onderneming

Voor een ambachtelijk ondernemer is het van groot belang zijn ondernemerschap te ontwikkelen en te verbeteren, om als kleine zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf te kunnen starten en runnen. 

Bij het starten en/of runnen kan de ambachtelijk ondernemer met verschillende complicerende factoren te maken hebben. Hierbij is hij afhankelijk van een steeds veranderende markt en dient deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Ook heeft hij te maken met een grote diversiteit aan taken die te maken hebben met het ondernemerschap, zoals marketing, financiën en natuurlijk het vakgebied waarin hij onderneemt. Deze taken dient hij allemaal goed tot uitvoer te brengen. In bijna geen enkel geval kan hij terugvallen op standaardprocedures of routines.

De ambachtelijk ondernemer is volledig zelfsturend, waardoor hij zelf een goede balans moet vinden in het geven aan voldoende aandacht aan de verschillende aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Ook wat betreft de reikwijdte en de mogelijkheden in de onderneming. De ambachtelijk ondernemer voert zijn taken zelfstandig uit draagt de volledige  eindverantwoordelijkheid voor zijn onderneming.

De ambachtelijk ondernemer zet een ondernemingsidee op basis van (eigen) onderzoek om in een keuze voor product, prijs, plaats, personeel, promotie en presentatie van het bedrijf. De ambachtelijk ondernemer legt dit vast in een ondernemersplan inclusief een onderbouwing met een financieringsplan en zijn rol als ondernemer. Hij brengt prioriteiten aan en schakelt tussen creativiteit en planmatigheid, schakelt de juiste mensen/middelen in en lost problemen op. Hij zoekt samenwerking met klanten/ opdrachtgevers en anderen zoals samenwerkingspartners, opdrachtnemers en leveranciers. De ambachtelijk ondernemer start de onderneming conform dit plan. 

Bepaalt het toekomst(beeld) van de onderneming en zijn rol als ondernemer

De ambachtelijk ondernemer oriënteert zich op de markt, klant en concurrentie en onderzoekt de kansen en mogelijkheden voor het starten van een nieuwe onderneming of het overnemen van een bestaande onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming.

De ambachtelijk ondernemer onderzoekt objectief de kansen en bedreigingen voor de onderneming en ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld aan de hand van een SWOT-analyse. 

De ambachtelijk ondernemer trekt logische conclusies over de kant die hij op wil met zijn onderneming op basis van het onderzoek naar (ontwikkelingen in) de markt, doelgroep, etc. en zijn eigen ondernemerschap. Hij kan marktgegevens interpreteren en vertalen naar zijn eigen onderneming.

De ambachtelijk ondernemer heeft inzicht in de eigenschappen van een ondernemer. Hij reflecteert op realistische wijze op zichzelf in zijn rol als (aankomend) ondernemer en op de onderneming. 

Geeft de onderneming vorm

De ambachtelijk ondernemer werkt het (toekomst)beeld van de onderneming verder uit door aan te geven wat de doelgroep, het aanbod en verdienmodel van de onderneming zijn. 

De ambachtelijk ondernemer bepaalt hoe hij het aanbod aan de doelgroep aanbiedt (verkoopkanalen, inzet van marketing en promotie, prijsbepaling). Hij maakt tevens juridische en financiële keuzes over o.a. de ondernemingsvorm, vergunningen, (commerciële) samenwerking en/of (externe) deskundigheid. 

De ambachtelijk ondernemer weegt de essentiële (financiële) zaken en risico's af die voortvloeien uit de keuze voor een ondernemingsvorm. Hij verwerkt al deze keuzes en overwegingen in een plan voor de onderneming. Hij vertaalt alle afwegingen op logische wijze naar een ondernemingsplan (nieuw of actualiseert een bestaand plan) voor de onderneming inclusief de juridische ondernemingsvorm, specifieke, meetbare,-acceptabele, realistische en tijdgebonden marketing doelstellingen en een missie en een visie voor de onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming. Hij kan zijn ideeën zowel mondeling als schriftelijk presenteren.

De ambachtelijk ondernemer inventariseert welke (administratieve) handelingen nodig zijn voor het dagelijks beheer van de onderneming en organiseert de uitvoering ervan. Hij heeft basale kennis van (omzet)belastingwetgeving met betrekking tot een eigen onderneming. 

Regelt het financiële gedeelte van het opstarten van de onderneming

De ambachtelijk ondernemer houdt rekening met de financiële consequenties van keuzes.

De ambachtelijk ondernemer berekent de (verwachte) kosten en opbrengsten van de (nieuwe) onderneming. Hij weet wat een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting zijn en hoe hij dit moet berekenen. Hij onderzoekt en/of beoordeelt de noodzaak voor investeringen. Desgewenst onderzoekt hij mogelijkheden om kosten te reduceren. Hij berekent hoeveel financiële middelen nodig zijn en op welke termijn(en). Hij onderzoekt (interne en externe) financieringsmogelijkheden en inventariseert mogelijke investeerders. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft aan de hand van zijn berekeningen en onderzoek in een investeringsbegroting en/of financieringsplan hoe de financiering van de onderneming is georganiseerd.

Presenteert en promoot de onderneming

De ambachtelijk ondernemer schrijft een marketingplan met daarin beschreven hoe hij de 6 P’s (product, prijs, plaats, presentatie, promotie en personeel) in praktijk gaat brengen. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft het verkoopproces. Hij maakt berekeningen voor offertes en bepaalt een verkoopprijs voor het product. Hij beschrijft zaken als hoe hij klanten gaat werven en hoe hij een offerte opgaat stellen. Hij bepaalt wat in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen. Hij heeft aandacht voor aftersales, betalings- en leveringsvoorwaarden en betalingsgedrag van klanten. 

De ambachtelijk ondernemer denkt nauwkeurig na over de opzet en uitvoering van promotionele acties en presentaties. Hij heeft kennis van de meest gehanteerde communicatiestrategieën en marketingstrategieën in het vakgebied. Hij bedenkt hoe hij indruk kan maken op potentiële klanten, via o.a. social-media, e-commerce, webcare, website, folders, advertenties etc of door zichzelf en zijn bedrijf te presenteren op (lokale) beurzen en evenementen en/of bij (netwerk)bijeenkomsten. 

Koopt in voor de onderneming

De ambachtelijk ondernemer analyseert het bestaande aanbod m.b.t. inventaris en assortiment op voor de onderneming relevante aspecten, zoals prijs, kwaliteit, betalings- en leveringsvoorwaarden, duurzaamheid. Hij maakt een weloverwogen keuze voor wat hij het beste kan inkopen/huren gezien de kosten die hij maakt, de kwaliteit die hij wil leveren en de expertise die hij in huis heeft. 

De ambachtelijk ondernemer kijkt kritisch naar de voor-en nadelen van samenwerking met diverse partijen, gericht op betrouwbaarheid en het beste resultaat voor de onderneming. 

De ambachtelijk ondernemer heeft kennis van (inkoop)contracten/verbintenissen in het kader van het zelfstandig ondernemerschap. De ambachtelijk ondernemer kan in zakelijke situaties gesprekstechnieken toepassen. Hij sluit overeenkomsten met leveranciers en onderhandelt waar nodig over leveringsvoorwaarden. 

Klik hier om het beroeps- en diplomaprofiel te printen (PDF) 

Klik hier voor informatie over de opleiding Tassenmaker

Ben jij ook nieuwsgierig naar onze opleidingen?
Wil jij meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
Wil jij een leerling opleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ambacht?