Beroeps- en diplomaprofiel Standbouwer

Printversie (PDF)

Beroepsprofiel en diplomaprofiel

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer Stand(- en interieur)bouwer

 

Beroepsprofiel: Beschrijving van het beroep

Ambacht

De stand- en interieurbouwer vervaardigt zowel machinaal als handmatig een product, een stand, decor of winkelinrichting op basis van aangeleverde werktekeningen in de werkplaats. Tot zijn werkzaamheden behoren o.a. het vervaardigen van onderdelen, deze in elkaar zetten en schilderen en stofferen van de stand. Hij controleert zijn werkzaamheden en lost voorkomende problemen op. Op externe locaties wordt het geheel gemonteerd, geplaatst en afgewerkt of een interieur tijdelijk of permanent geplaatst. Hierbij hoort ook het aansluiten van elektriciteit en AV middelen, het leggen van (verhoogde) vloeren en het plaatsen van meubilair en veelal ook het decoreren van de stand.

Naast het produceren en opbouwen behoort ook het transporteren van de vervaardigde onderdelen en andere materialen en het afbouwen van de stands  en het demonteren van tijdelijke inrichtingen tot zijn werkzaamheden.

De stand- en interieurbouwer ruimt de werkplek op, reinigt middelen, slaat materialen op en voert afval af.

De stand- en interieurbouwer werkt in loondienst of wordt door stand en interieurbouwbedrijven ingehuurd als zzp-er. Als ondernemer promoot hij zijn diensten.

De sleutelactiviteiten van een stand- en interieurbouwer zijn:

 • Bereidt de producten voor in de werkplaats
 • Bereidt het transport voor
 • Bouwt en werkt de producten af op locatie
 • Demonteert de producten en makt ze klaar voor transport

Werkomgeving/context

De ambachtelijke stand en interieurbouwer werkt in kleine tot middelgrote bedrijven zowel nationaal als internationaal. De voorbereidende werkzaamheden vinden in de werkplaats plaats. De montage en afwerking van producten zoals stands, decors, interieurinrichtingen vindt plaats op externe locaties zoals beurzen, tentoonstellingen of winkelbedrijven .

Vaak zijn de stand- en interieurbouwers meerdere dagen voor aanvang van een beurs of tentoonstelling druk bezig met het opbouwen van de stand voor hun opdrachtgever. Het werk is veelzijdig en afwisselend en varieert sterk qua discipline, omvang en complexiteit. De stand en interieurbouwer  werkt op verschillende plaatsen en onder diverse omstandigheden zowel binnen als buiten, op hoogte enz. Standbouw is seizoenswerk. In de zomermaanden is het zeer rustig.

Typerende beroepshouding

De stand- en interieurbouwer moet kunnen omgaan met tijdsdruk. Vaak loopt een dag anders dan gepland en moet hij om kunnen gaan met onvoorziene omstandigheden. Hij is verantwoordelijk  voor het uitvoeren van zijn eigen takenpakket en werkt in teamverband. Indien nodig overlegt hij met zijn leidinggevende. Hij stemt zijn werkzaamheden af met collega’s en leidinggevende. Er wordt van hem een pro actieve rol verwacht. Het is een veelzijdig beroep waarin de combinatie technisch inzicht en het bedenken van pragmatische oplossingen een must is. Hij is bij problemen in staat om de afgesproken kwaliteit en productiviteit bij te stellen op grond van een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit.

Het is niet ongebruikelijk dat hij lange dagen maakt , op onregelmatige tijden ingezet wordt en regelmatig reist in zowel binnen- als buitenland. Een flexibele houding is heel belangrijk. 

Bij het produceren van stands en decors is werken onder tijdsdruk en ad hoc oplossingen kunnen bedenken belangrijk. Wat er ook gebeurt  het werk moet af voordat de beurs aanvangt of de winkel open gaat.

Bij het produceren van interieurinrichtingen staat kwaliteit en duurzaamheid centraal. Het vervaardigen van interieurinrichtingen  gebeurt zorgvuldig en nauwkeurig. Hier speelt tijdsdruk veelal minder een rol.

De stand en interieurbouwer:

 • Kan goed samenwerken
 • Is doelgericht en pro-actief
 • Werkt gestructureerd en ordelijk
 • Werkt in piek en dal periodes
 • is zelfredzaam en oplossingsgericht
 • Heeft geen 9- 5 mentaliteit
 • Is nauwkeurig 
 • Is klantvriendelijk
 • Is fysiek vitaal

Complexiteit en opbouw

De complexiteit van de stand- en interieurbouwer wordt bepaald door:

 • De veelheid aan toe te passen technieken, materialen en constructies
 • Tijdsdruk (deadlines, beursdata, openingen, korte op- en afbouwtijden)
 • Wisselende (onbekende, externe) locaties in zowel binnen als buitenland
 • Onvoorziene omstandigheden zoals beschadigde onderdelen, te weinig getransporteerde onderdelen
 • Bij problemen een afweging maken tussen tijd, kosten en kwaliteit

De stand- en interieurbouwer voert zijn werk in verschillende werkomgevingen uit en wordt geconfronteerd met verschillende omstandigheden zoals wisselende temperaturen, omgevingslawaai en werken op hoogte. Dit kan van invloed zijn hoe hij zijn werk uitvoert. Daarnaast heeft hij vaak te maken met onvoorziene omstandigheden zoals lange wachttijden, druk op de planning, veranderende omstandigheden waardoor de voorbereide producten op locatie aangepast moeten worden. Hij bedenkt hiervoor ad hoc oplossingen om toch op tijd en conform afspraken alles gereed te hebben voor de klant.

Mogelijke functiebenamingen 

 • (Allround) stand– en interieurbouwer
 • Stand- en decorbouwer
 • Tentoonstellingsbouwer

Wet- en regelgeving

Er zijn geen specifieke beroepsvereisten of bevoegdheids-/vestigingsregelingen van toepassing.

Loopbaan- en ondernemings-perspectief

Het arbeidsmarktperspectief als stand-interieurbouwer is redelijk, mits iemand over een gedegen opleiding en de juiste ervaring beschikt. De markt is zeer conjunctuurgevoelig.

Er worden jaarlijks veel verschillende beurzen georganiseerd, waardoor er over het algemeen voldoende werk te vinden is als stand- en interieurbouwer.

Stand- en interieurbouwers werken zowel in loondienst als zzp’er.

Talen

Nederlandse lees, luister- en spreekvaardigheid:

 • Kan schriftelijke informatie begrijpen zoals werkinstructies, vereisten, checklists en formulieren
 • Kan deelnemen aan overleg en pro actief luisteren en vragen  stellen als zaken niet duidelijk zijn

Engelse lees, luister en spreekvaardigheid:

 • Kan eenvoudige instructies en formulieren in de Engelse taal lezen en eenvoudige gesprekken voeren
 • Kan aanwijzingen op beurzen, tentoonstellingen, luchthavens en dergelijke lezen/ begrijpen
 • Kan een eenvoudig gesprek voeren met buitenlandse collega’s, beambten, klanten, baliemedewerkers, verkeersregelaars

Rekenen/wiskunde

De stand – en interieurbouwer:

 • Kan technische tekeningen lezen
 • Kan uitrekenen welke hoeveelheid materialen nodig zijn
 • Kan maatvoering vaststellen rekening houdend met zaagverliezen e.d.

Overige voorwaarden

De stand- en interieurbouwer is:

 • In het bezit van een rijbewijs (minimaal B, maar liever nog B/E) of C
 • Fysiek vitaal
 • Bij voorkeur in bezit van een heftruckcertificaat

 

Diplomaprofiel Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer Stand- en interieurbouwer

 Sleutelactiviteit 1: Bereidt de producten voor in de werkplaats

De stand- en interieurbouwer vervaardigt en bewerkt zelfstandig materialen tot producten zoals stands, displays  en interieurinrichtingen.

Hij is verantwoordelijk dat de door hem uitgevoerde werkzaamheden en bewerkingen voldoen aan de gestelde (kwaliteits-) eisen. Hij controleert het eigen gemaakt werk.

De uitvoerende (routinematige) handelingen van de stand- en interieurbouwer variëren van eenvoudig tot complex.

De beginnende stand- en interieurbouwer beschikt over algemene kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het bewerken van diverse soorten materialen.

De complexiteit hangt af van:

 • Het te vervaardigen product
 • De omstandigheden waarin hij werkt
 • De tijdsdruk waaronder hij werkt.

Leeruitkomst 1: Voorbereiden werkzaamheden

De stand- en interieurbouwer leest de tekening en bespreekt de verwachtingen omtrent te gebruiken materialen, maatvoering, afwerking van het eindproduct met de ontwerper. Daarnaast stelt hij op basis van de aangeleverde werktekening vast welke materialen, middelen, gereedschappen en apparatuur nodig zijn. Inventariseert voorraad en signaleert wat besteld moet worden. Stemt zijn planning af met leidinggevende en signaleert eventuele knelpunten.

Leeruitkomst 2:Inrichten werkplek

De stand- en interieurbouwer bepaalt op basis van de bespreking met de ontwerper welke (elektrische) gereedschappen, machines en middelen (zoals afzuiginstallaties, compressor, freesbank, zaagmachine, afkortzaag, spuitlijmapparaat, verdikte bank etc.) nodig zijn om het product te maken, bepaalt de werkvolgorde en richt de werkplek in.

Leeruitkomst 3:Standonderdelen vervaardigen

De stand- en interieurbouwer vervaardigt op basis van het ontwerp eenvoudige elementen voor stands, decors en andere presentatie-units. Kiest de juiste meetinstrumenten en meet nauwkeurig de onderdelen af. Bepaalt welke zaag-, snij-, bewerkings- of vervormingstechniek hij gaat toepassen en stelt de gekozen machine in. In het geval van hergebruik van bouwonderdelen verricht hij eventueel aanpassingen aan deze onderdelen. Hij gebruikt bij het bedienen van de machine persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Controleert zijn werkzaamheden en lost eenvoudige problemen op.

Leeruitkomst 4:Standonderdelen voorbewerken

De stand- en interieurbouwer egaliseert naden, repareert gaten en oneffenheden, behandelt de ondergrond voor en schildert, behangt en/of stoffeert de ondergrond. Brengt decoraties, teksten en logo’s aan. Hij checkt zijn werkzaamheden aan de gestelde eisen.

Leeruitkomst 5:Standonderdelen bouwen en demonteren

De stand- en interieurbouwer zet de vervaardigde elementen zo nodig in elkaar en gebruikt hiervoor verschillende verbindings-, montage- en assemblagetechnieken (zoals bevestigingsschroeven, klinken, kruisingen, pen- gat verbindingen, lijmen). bouwt de standonderdelen volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus, controleert of de onderdelen goed in elkaar passen en of de maatvoering klopt, signaleert problemen tijdig en lost eenvoudige problemen adequaat op.

Opruimen werkplaats

De stand- en interieurbouwer ruimt de werkplek op, reinigt gebruikte middelen, bergt de materialen en middelen weer op de juiste plaats, scheidt afval en voert dit af op de juiste wijze en veegt de vloer aan volgens relevante arbo-, veiligheids-, milieuregels en bedrijfsvoorschriften

Sleutelactiviteit 2: Bereidt het transport voor

De stand- en interieurbouwer verzamelt voor het transport de juiste onderdelen, middelen en materialen en pakt onderdelen zo nodig zorgvuldig en netjes in. Controleert zorgvuldig aan de hand van een checklist of alles aanwezig is. Hij voert deze werkzaamheden zelfstandig uit en laat zijn werk controleren.

De complexiteit van het werk wordt bepaald door de volgende factoren:

 • Werken op wisselende locaties om de goederen te lossen
 • Onvoorziene omstandigheden (materialen niet aanwezig of beschadigd)

 Leeruitkomst 1:Onderdelen verzamelen

De stand- en interieurbouwer verzamelt aan de hand van de opgestelde checklists o.a. hand- en machine gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, materialen, stand en/of decoronderdelen, interieurinrichting, onderdelen van presentatie units, klimmateriaal.

Leeruitkomst 2:Onderdelen verzendklaar maken

De stand- en interieurbouwer pakt indien noodzakelijke de onderdelen zorgvuldig in met de juiste verpakkingsmaterialen en checkt of alle benodigde middelen aanwezig zijn om zijn werk op locatie uit te kunnen voeren.

Leeruitkomst 3:Producten laden

De stand- en interieurbouwer laad met behulp van interne transportmiddelen met de juiste laadtechniek op efficiënte en zorgvuldige wijze de (vracht)auto zodat er geen beschadigingen ontstaan aan de producten en de auto snel gelost kan worden.

Leeruitkomst 4:Producten lossen

De stand- en interieurbouwer zorgt dat de producten met behulp van interne transportmiddelen op locatie snel en zonder schade gelost worden zodat kan worden begonnen met de opbouw. Hij neemt maatregelen om diefstal en schade te voorkomen op de externe  locatie. Hij voert soms een eenvoudig gesprek in het Engels met chauffeurs , baliemedewerkers, beambten of collega’s  om een formulier in te vullen of iets te melden.

Sleutelactiviteit 3: Bouwt en werkt de producten af op locatie

Tijdens het opbouwen, afwerken en decoreren van stands zijn de werkzaamheden van een stand en interieurbouwer voornamelijk uitvoerend van aard. 

De mate van complexiteit  wordt bepaald door:

 • Het standontwerp
 • Toe te passen (afwerkings-)technieken, materialen en constructies
 • Deadlines
 • Korte opbouwtijden
 • Slechte toegankelijkheid
 • Werken op wisselende onbekende locaties

Leeruitkomst 1:Locatie bekijken

De stand- en interieurbouwer controleert aan de hand van de plattegrond de situering en maten van de locatie (stand, winkel) en eventuele obstakels. Brengt de voorzieningen op de beursvloer in kaart.

Leeruitkomst 2:Werkvolgorde bepalen

De stand- en interieurbouwer bepaalt de werkvolgorde en verzamelt op basis daarvan de benodigde middelen , materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen, apparatuur en onderdelen.

Leeruitkomst 3:Onvoorziene problemen oplossen

De stand- en interieurbouwer stemt af, soms in het Engels, met betrokkenen op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld collega’s of halexploitant. Lost onvoorziene problemen op of overlegt deze met zijn leidinggevende/opdrachtgever om een goede afweging te kunnen maken tussen kwaliteit, tijd en kosten.

Leeruitkomst 4:Opbouwen

De stand- en interieurbouwer bouwt, vaak onder tijdsdruk, stands en interieurinrichtingen op, eventueel samen met collega’s, op verschillende locaties. Hij gebruikt bij het opbouwen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen 

Mogelijke werkzaamheden op de beursvloer:

 • Uitlijnen vloeren en leggen standbekabeling
 • Leggen (verhoogde) ondervloer 
 • Afwerken vloeren met tapijt, vinyl en laminaat
 • Aanleggen elektriciteit, watervoorziening en AV middelen
 • Opbouwen complete stand (wanden, podia, plafonds, banners, trussen, verhoogde etages etc.) 
 • Repareert eventuele beschadigingen en past zaken op basis van veranderende omstandigheden aan

Hij houdt de werkplek schoon en zorgt dat alle materialen, middelen en gereedschappen overzichtelijk op de werkplek liggen en neemt maatregelen om zo goed mogelijk diefstal te voorkomen. Hij zorgt er voor dat er een veilige werkomgeving gecreëerd wordt zowel voor hemzelf als anderen

Leeruitkomst 5:Afwerken

De stand- en interieurbouwer werkt de stand of andere presentatie units of interieurinrichtingen af op basis van de werktekening en richt deze in door de onderdelen waar nodig nog:

 • Voor te bewerken en te schilderen;
 • Decorering en stoffering aan te brengen;
 • Signproducten te monteren;
 • Eenvoudige etaleeropdrachten uit te voeren.

Sleutelactiviteit 4: Demonteert de producten en maakt ze klaar voor transport

De stand- en interieurbouwer demonteert de stand zorgvuldig en op basis van vaktechnisch inzicht zodat hergebruik mogelijk is. Zorgt na afloop van het werk dat alle materialen, gereedschappen en apparatuur verzamelt zijn en laat de werkplek schoon en veilig achter. Hij is verantwoordelijk dat  alle standonderdelen, materialen, gereedschappen, apparaten en dergelijk  weer meegenomen worden naar het eigen bedrijf. Vermissingen, beschadigingen of problemen geeft hij door aan zijn leidinggevende.

De mate van complexiteit wordt bepaald door:

 • Werken onder tijdsdruk
 • Voorkomen van diefstal

Leeruitkomst 1:Demonteren

De stand- en interieurbouwer demonteert stand of andere presentatie units of interieurinrichtingen zorgvuldig en voorkomt beschadigingen. Hij zorgt dat alle onderdelen, gereedschappen, materialen e.d. indien nodig zorgvuldig ingepakt en verzend klaar zijn. 

Zet alles in logische volgorde klaar voor het inladen. Laad de vrachtauto op de juiste volgorde en efficiënt in.

Leeruitkomst 2:Inventariseren

De stand- en interieurbouwer inventariseert na afloop van het evenement alle materialen, gereedschappen, apparatuur van eigen bedrijf en  verhuurbedrijven aanwezig zijn, selecteert wat hergebruikt kan worden en voorkomt diefstal. Signaleert problemen en vermissingen en geeft deze door aan zijn leidinggevende. Als zelfstandige pakt hij dit zelf op.

Leeruitkomst 3:Opruimen en weer gereed maken

De stand- en interieurbouwer ruimt de locatie op en maakt deze schoon, volgens richtlijnen van de organisatie/ halexploitant. Hij lost zorgvuldig de (vracht) auto  in de juiste volgorde en voorkomt schade. Plaatst alle materialen, gereedschappen en standonderdelen in de opslag van het eigen bedrijf op de juiste plek en voert materialen af en scheidt ze.

Leeruitkomst 4:Administratie bijhouden

Zorgt dat de administratie, gewerkte uren e.d. bijgehouden en eventueel ingeleverd zijn.

Beroepsprofiel en diplomaprofiel 

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer

 

Sleutelactiviteit 1: Start een onderneming

Voor een ambachtelijk ondernemer is het van groot belang zijn ondernemerschap te ontwikkelen en te verbeteren, om als kleine zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf te kunnen starten en runnen. 

Bij het starten en/of runnen kan de ambachtelijk ondernemer met verschillende complicerende factoren te maken hebben. Hierbij is hij afhankelijk van een steeds veranderende markt en dient deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Ook heeft hij te maken met een grote diversiteit aan taken die te maken hebben met het ondernemerschap, zoals marketing, financiën en natuurlijk het vakgebied waarin hij onderneemt. Deze taken dient hij allemaal goed tot uitvoer te brengen. In bijna geen enkel geval kan hij terugvallen op standaardprocedures of routines.

De ambachtelijk ondernemer is volledig zelfsturend, waardoor hij zelf een goede balans moet vinden in het geven aan voldoende aandacht aan de verschillende aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Ook wat betreft de reikwijdte en de mogelijkheden in de onderneming. De ambachtelijk ondernemer voert zijn taken zelfstandig uit draagt de volledige  eindverantwoordelijkheid voor zijn onderneming

De ambachtelijk ondernemer zet een ondernemingsidee op basis van (eigen) onderzoek om in een keuze voor product, prijs, plaats, personeel, promotie en presentatie van het bedrijf. De ambachtelijk ondernemer legt dit vast in een ondernemersplan inclusief een onderbouwing met een financieringsplan en zijn rol als ondernemer. Hij brengt prioriteiten aan en schakelt tussen creativiteit en planmatigheid, schakelt de juiste mensen/middelen in en lost problemen op. Hij zoekt samenwerking met klanten/ opdrachtgevers en anderen zoals samenwerkingspartners, opdrachtnemers en leveranciers. De ambachtelijk ondernemer start de onderneming conform dit plan. 

Bepaalt het toekomst(beeld) van de onderneming en zijn rol als ondernemer

De ambachtelijk ondernemer oriënteert zich op de markt, klant en concurrentie en onderzoekt de kansen en mogelijkheden voor het starten van een nieuwe onderneming of het overnemen van een bestaande onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming.

De ambachtelijk ondernemer onderzoekt objectief de kansen en bedreigingen voor de onderneming en ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld aan de hand van een SWOT-analyse. 

De ambachtelijk ondernemer trekt logische conclusies over de kant die hij op wil met zijn onderneming op basis van het onderzoek naar (ontwikkelingen in) de markt, doelgroep, etc. en zijn eigen ondernemerschap. Hij kan marktgegevens interpreteren en vertalen naar zijn eigen onderneming.

De ambachtelijk ondernemer heeft inzicht in de eigenschappen van een ondernemer. Hij reflecteert op realistische wijze op zichzelf in zijn rol als (aankomend) ondernemer en op de onderneming. 

Geeft de onderneming vorm

De ambachtelijk ondernemer werkt het (toekomst)beeld van de onderneming verder uit door aan te geven wat de doelgroep, het aanbod en verdienmodel van de onderneming zijn. 

De ambachtelijk ondernemer bepaalt hoe hij het aanbod aan de doelgroep aanbiedt (verkoopkanalen, inzet van marketing en promotie, prijsbepaling). Hij maakt tevens juridische en financiële keuzes over o.a. de ondernemingsvorm, vergunningen, (commerciële) samenwerking en/of (externe) deskundigheid. 

De ambachtelijk ondernemer weegt de essentiële (financiële) zaken en risico's af die voortvloeien uit de keuze voor een ondernemingsvorm. Hij verwerkt al deze keuzes en overwegingen in een plan voor de onderneming. Hij vertaalt alle afwegingen op logische wijze naar een ondernemingsplan (nieuw of actualiseert een bestaand plan) voor de onderneming inclusief de juridische ondernemingsvorm, specifieke, meetbare,-acceptabele, realistische en tijdgebonden marketing doelstellingen en een missie en een visie voor de onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming. Hij kan zijn ideeën zowel mondeling als schriftelijk presenteren.

De ambachtelijk ondernemer inventariseert welke (administratieve) handelingen nodig zijn voor het dagelijks beheer van de onderneming en organiseert de uitvoering ervan. Hij heeft basale kennis van (omzet)belastingwetgeving met betrekking tot een eigen onderneming. 

Regelt het financiële gedeelte van het opstarten van de onderneming

De ambachtelijk ondernemer houdt rekening met de financiële consequenties van keuzes.

De ambachtelijk ondernemer berekent de (verwachte) kosten en opbrengsten van de (nieuwe) onderneming. Hij weet wat een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting zijn en hoe hij dit moet berekenen. Hij onderzoekt en/of beoordeelt de noodzaak voor investeringen. Desgewenst onderzoekt hij mogelijkheden om kosten te reduceren. Hij berekent hoeveel financiële middelen nodig zijn en op welke termijn(en). Hij onderzoekt (interne en externe) financieringsmogelijkheden en inventariseert mogelijke investeerders. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft aan de hand van zijn berekeningen en onderzoek in een investeringsbegroting en/of financieringsplan hoe de financiering van de onderneming is georganiseerd.

Presenteert en promoot de onderneming

De ambachtelijk ondernemer schrijft een marketingplan met daarin beschreven hoe hij de 6 P’s (product, prijs, plaats, presentatie, promotie en personeel) in praktijk gaat brengen. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft het verkoopproces. Hij maakt berekeningen voor offertes en bepaalt een verkoopprijs voor het product. Hij beschrijft zaken als hoe hij klanten gaat werven en hoe hij een offerte opgaat stellen. Hij bepaalt wat in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen. Hij heeft aandacht voor aftersales, betalings- en leveringsvoorwaarden en betalingsgedrag van klanten. 

De ambachtelijk ondernemer denkt nauwkeurig na over de opzet en uitvoering van promotionele acties en presentaties. Hij heeft kennis van de meest gehanteerde communicatiestrategieën en marketingstrategieën in het vakgebied. Hij bedenkt hoe hij indruk kan maken op potentiële klanten, via o.a. social-media, e-commerce, webcare, website, folders, advertenties etc of door zichzelf en zijn bedrijf te presenteren op (lokale) beurzen en evenementen en/of bij (netwerk)bijeenkomsten

Koopt in voor de onderneming

De ambachtelijk ondernemer analyseert het bestaande aanbod m.b.t. inventaris en assortiment op voor de onderneming relevante aspecten, zoals prijs, kwaliteit, betalings- en leveringsvoorwaarden, duurzaamheid. Hij maakt een weloverwogen keuze voor wat hij het beste kan inkopen/huren gezien de kosten die hij maakt, de kwaliteit die hij wil leveren en de expertise die hij in huis heeft. 

De ambachtelijk ondernemer kijkt kritisch naar de voor-en nadelen van samenwerking met diverse partijen, gericht op betrouwbaarheid en het beste resultaat voor de onderneming. 

De ambachtelijk ondernemer heeft kennis van (inkoop)contracten/verbintenissen in het kader van het zelfstandig ondernemerschap. De ambachtelijk ondernemer kan in zakelijke situaties gesprekstechnieken toepassen. Hij sluit overeenkomsten met leveranciers en onderhandelt waar nodig over leveringsvoorwaarden

Klik hier om het beroeps- en diplomaprofiel te printen (PDF) 

Klik hier voor informatie over de opleiding Standbouwer

 

Ben jij ook nieuwsgierig naar onze opleidingen?
Wil jij meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
Wil jij een leerling opleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ambacht?