Beroeps- en diplomaprofiel Rietdekker

Printversie (PDF)

Beroepsprofiel en diplomaprofiel

Vakbekwaam Ambachtelijk Rietdekker

 

Algemeen

Naam: Rietdekker

Sector: Bouw en infra / hellende daken

Beroepsprofiel: Beschrijving van het beroep

Ambacht

De rietdekker werkt in de buitenlucht aan daken of gevels en is gespecialiseerd in rieten dakbedekking, voor zowel nieuwbouw als voor onderhoudswerkzaamheden. Hij bedekt dakconstructies met het doel om deze waterkerend, regendicht en windvast te maken binnen de eisen die gesteld worden ten aanzien van architectuur, bouwregelgeving en de uitvoeringsrichtlijn rieten daken.

Hij heeft basiskennis van de gebruikte materialen (riet en bevestigingsmaterialen), verschillende dakvormen, constructies, de vaktermen en gereedschap. Hij werkt nauwkeurig en is veiligheidsbewust. Daarnaast beschikt hij over ruimtelijk inzicht en gaat hij efficiënt om met de materialen die hij gebruikt. De rietdekker is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van zijn werk.

In het ambacht van rietdekker zijn de volgende sleutelactiviteiten te onderscheiden.

Sleutelactiviteit 1: Bereidt bestaande (rieten) dak en dak(onder-)constructie voor op renovatie en/of aanpassingen

Als een bestaand rieten dak vervangen moet worden, moet de rietdekker eerst het dak gereed maken voor de nieuwe rietbedekking. Dat omvat een aantal zeer uiteenlopende werkzaamheden, variërend van verwijderen en afvoeren van de oude rietlaag en de nok, tot renovatie van de dakconstructie, eventueel aanpassingen aanbrengen en een isolatielaag aanbrengen. Die grote variatie in werkzaamheden vraagt om een grote variatie aan kennis en vaardigheden van de rietdekker.

Sleutelactiviteit 2: Brengt rietbedekking en nokafwerking aan op dakconstructies (nieuwbouw of renovatie)

Als de dakconstructie klaar is (na renovatie of bij nieuwbouw) kan de rietbedekking aangebracht worden. Dit is specialistisch werk: de rietdekker moet goed de verschillende soorten riet en de toepassingsmogelijkheden ervan kennen en kunnen herkennen. Ook moet hij diverse technieken van rietdekken kunnen toepassen op de verschillende dakconstructies en onderdelen/elementen waar hij mee te maken krijgt. Het eindresultaat moet een regendicht, strak, vlak en schoon dak zijn.

Sleutelactiviteit 3: Onderhoudt en/of repareert rieten daken

Bij onderhoud en reparatie is het van belang dat de rietdekker goed controleert wat er aan herstel en onderhoud nodig is. De diverse werkzaamheden dient hij vakkundig en zorgvuldig uit te voeren, zodat het dak weer goed waterkerend, strak, vlak en schoon is.

Sleutelactiviteit 4: Onderhoudt materiaal en gereedschap en koopt materiaal in

De rietdekker dient voortdurend te kunnen beschikken over goed functionerend en veilig materieel; dat vraagt consequent aandacht voor onderhoud. Ook het tijdig aanvullen van voorraden is essentieel om voldoende voortgang van de diverse werkzaamheden te borgen.

Werkomgeving/context

Rietdekkers werken vaak in kleine, meestal regionaal georiënteerde bedrijven (maximaal ca. tien werknemers) of in de vorm van een eenmanszaak (zzp’er: zelfstandige zonder personeel).

Op een project wordt meestal gewerkt in kleine ploegen van twee tot vier mensen. Ten behoeve van wat grotere projecten is er ook vaak sprake van samenwerking van meerdere kleine (of eenmans-) bedrijven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie van burgerlijke en (agrarische) utiliteitsbouw. Opdrachtgevers zijn aannemers, woningbouwcorporaties, (semi-)overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren. 

De rietdekker werkt altijd op locatie. De ruimte die hij tot zijn beschikking heeft voor zijn werk, voor materieel en opslag van materiaal verschilt dus van project tot project.

Het werk vindt plaats op hoogte en in de buitenlucht. De weersomstandigheden zijn van grote invloed: de rietdekker kan zijn werk alleen uitvoeren als het droog is.

Typerende beroepshouding

De rietdekker:

 • Heeft respect voor het materiaal waarmee hij werkt

Riet is een natuurproduct; de rietdekker heeft oog voor de eigenschappen daarvan en heeft inzicht in welk riet voor welke toepassingen wel en niet geschikt is. Zo zorgt hij ervoor dat zijn werk voldoet aan alle vereisten, en tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk omgaat met het beschikbare materiaal.

 • Is gedisciplineerd en veiligheidsbewust

De rietdekker werkt nauwkeurig, gedisciplineerd en is veiligheidsbewust. Hij weet dat slordigheden en onjuist handelen grote schade of ongevallen tot gevolg kan hebben en werkt op zodanige wijze dat deze voorkomen worden. Hij is bekend met de regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu en handelt daar ook naar.

 • Is flexibel ten opzichte van omstandigheden

De rietdekker werkt buiten en is afhankelijk van het weer: bij regen kan hij zijn werk niet uitvoeren. Hij zal zijn planning vaak moeten aanpassen aan de weersomstandigheden en flexibel moeten zijn in zijn werktijden, omdat anders het risico op vertraging erg groot is. 

 • Is vindingrijk

De rietdekker is in staat ter plekke oplossingen voor diverse problemen te bedenken. Oplossingen bv. mbt onvoorziene omstandigheden/objecten op het dak zelf, maar ook oplossingen in de zin van omgaan met beperking in ruimte etc. op de locatie.

 • Kan samenwerken 

Rietdekkers werken meestal in teams van twee tot vier personen. Dat vereist samenwerkingsvaardigheden met het oog op effectief en efficiënt werken maar zeker ook aandacht voor de veiligheid van jezelf maar ook van de ander.

Complexiteit en opbouw

In zijn werk heeft de rietdekker te maken met telkens andere omstandigheden: hij werkt op locatie en moet het doen met de ruimte en omstandigheden zoals die daar aanwezig zijn. Ook is elk dak anders: de constructies zijn verschillend en er kunnen allerlei onderdelen/elementen op het dak aanwezig zijn die met riet bedekt moeten worden. Dat vereist dat hij ter plekke daarvoor de goede oplossingen kiest en uitvoert.

Wat het werk ook complex en zeer specialistisch maakt, is dat de rietdekker werkt met natuurlijk materiaal. Het is geen product dat seriematig gemaakt wordt en altijd dezelfde eigenschappen en kwaliteit heeft; riet is telkens anders. Dat vereist dat de rietdekker goed herkent om wat voor soort riet het gaat en dat hij inzicht heeft in welk riet voor welke onderdelen goed te gebruiken is. Daarbij vereist het ook vaardigheid om ook met riet dat minder geschikt is voor een onderdeel, toch een rietbedekking te realiseren die aan de kwaliteitseisen voldoet. Het vereist jaren om deze specialistische kennis en vaardigheden te verwerven.

Werken op hoogte in wisselende weersomstandigheden heeft tot gevolg dat ook relatief eenvoudige werkzaamheden zich als complex kunnen voordoen. Onjuist handelen kan grote schade of ongevallen tot gevolg hebben.

Mogelijke functiebenamingen

Rietdekker

Wet en regelgeving

Er zijn geen specifieke beroepsvereisten of bevoegdheids-/ vestigingsregelingen van toepassing.

Bij de uitvoering van werkzaamheden is de algemene regelgeving met betrekking tot veiligheid, arbo en milieu van toepassing.

Verder is er geen wet- en regelgeving van toepassing.

Loopbaan- en ondernemingsperspectief

Een rietdekker werkt als freelancer of als ambachtelijk vakman in loondienst. Hij maakt zich het ambacht eigen binnen een bedrijf. Het begint met opperen, dan pas het dak op. Het duurt jaren voor een rietdekker echt volleerd is, dat wil zeggen: in staat om allerlei objecten en specifieke details/onderdelen met riet te bedekken. Een rietdekker kan doorgroeien tot zelfstandig ondernemer met mensen in loondienst.

Talen

Qua taalvaardigheid stelt het beroep van rietdekker geen specifieke eisen. Wel is in gesprekken met opdrachtgevers een voldoende niveau van mondelinge taalvaardigheid Nederlands van belang, zeker voor een zelfstandig werkende rietdekker.

Rekenen/wiskunde

Vaardigheid in rekenen en wiskunde heeft de rietdekker vooral nodig als hij zelfstandig ondernemer is:

 • Voor het berekenen van het dakoppervlak (tbv de offerte en voor het benodigde materiaal);
 • Voor de bedrijfsvoering.

 Overige voorwaarden

 Overige relevante voorwaarden voor het vak van rietdekker:

 • Ruimtelijk inzicht, gezien de vele verschillende dakvormen en onderdelen/details die voor kunnen komen;
 • Een goede gezondheid (specifiek: vrij zijn van fysieke beperkingen) en een goede conditie zijn van belang;
 • Vrij zijn van hoogtevrees;
 • Een huid die bestand is tegen werken in de zon (dus: niet overgevoelig reageert).

 

 Diplomaprofiel Rietdekker

 

Sleutelactiviteit 1: Bereidt bestaande (rieten) dak en dak(onder-)constructie voor op renovatie en/of aanpassingen

Als een bestaand rieten dak vervangen moet worden, moet de rietdekker eerst het dak gereed maken voor de nieuwe rietbedekking. Dat omvat een aantal zeer uiteenlopende werkzaamheden, variërend van verwijderen en afvoeren van de oude rietlaag en de nok, tot renovatie van de dakconstructie, eventueel aanpassingen aanbrengen en een isolatielaag aanbrengen. Die grote variatie in werkzaamheden vraagt om een grote variatie aan kennis en vaardigheden van de rietdekker.

Leeruitkomst 1:Richt werkplek in

De rietdekker slaat de te verwerken materialen, het materieel en de gereedschappen op het bouwterrein op en stelt afvalcontainers op. Hij zorgt er daarbij voor dat het bouwterrein goed geordend is en dat alle materialen etc. goed bereikbaar zijn. Hij plaatst eventueel een keet, bouwt de steiger op en brengt klim- en veiligheids¬voorzieningen aan.

Leeruitkomst 2:Breekt oud riet en nok af

De rietdekker verwijdert de oude dakbedekking: hij breekt het oude riet en de nok af. Hij werkt geordend en sorteert het sloopafval met het oog op gescheiden afvoer conform milieu-eisen. Na de sloopwerkzaamheden wordt de bouwplaats zo schoon en opgeruimd mogelijk gemaakt. Ook brengt de rietdekker dekzeilen over de vrijgekomen constructie aan, zodat deze waterdicht is. De dekzeilen worden windvast aangebracht. 

Leeruitkomst 3: Renoveert (onder-) constructie

De rietdekker inspecteert de constructie. Hij signaleert en inventariseert gebreken. Hij beoordeelt de kwaliteit van constructiedelen en repareert of vervangt deze waar nodig.

Bij de inspectie van de constructie is de rietdekker ook alert op mogelijke inwerking van ongedierte; in voorkomende gevallen neemt hij in overleg met de opdrachtgever maatregelen ter bestrijding of schakelt hij experts daarvoor in.

De rietdekker brengt als ondergrond voor de dakbedekking isolerende dakelementen of rietlatten aan. Hij controleert de kneldelen. Bij een schroefdak brengt hij een dampremmende laag aan en maakt hij de onderconstructie luchtdicht. 

Hij hergebruikt onderdelen waar mogelijk.

Leeruitkomst 4:Voert gewenste aanpassingen aan dak uit

Als de opdrachtgever aanpassingen wenst aan het dak, brengt de rietdekker die aan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een dakraam of een dakkapel of het verwijderen dan wel verplaatsen van een schoorsteen. De aanpassingen kunnen kant-en-klaar ter plaatsing geleverd zijn of ter plaatse op maat gemaakt worden. De rietdekker dient daarbij de vereiste maatvoering te hanteren en concreet te adviseren over uitvoerbaarheid en technische specificaties. De voorbereidingen (uitsparing in het dak maken, bestaande rietlaag en details verwijderen) dienen door de rietdekker uitgevoerd of gecoördineerd te worden.

Leeruitkomst 5:Brengt aanvullende isolatie aan

De rietdekker brengt de isolatie aan. Hij kent de bouwfysische eigenschappen en verwerkingsrichtlijnen van het betreffende product en volgt bij de verwerking nauwkeurig die richtlijnen, om zo een optimale werking ervan te garanderen.

Leeruitkomst 6:Werkt veilig en werkt goed samen

De rietdekker heeft aandacht voor de veiligheid van zichzelf en anderen; hij vermijdt risico’s en is in zijn handelen voortdurend alert op het waarborgen van die veiligheid. Het klimmateriaal hanteert hij op correcte wijze.

In de samenwerking communiceert hij duidelijk en is hij gericht op samen zo effectief mogelijk werken. Dat vereist ook goed anticiperen op de materialen en instrumenten die hij zelf en zijn collega op de verschillende momenten nodig hebben.

Leeruitkomst 7: Ruimt werkplek op en voert afval af

De rietdekker ruimt gedurende zijn werkzaamheden zijn werkplek op en laat aan het eind van de werkdag een opgeruimde en veilige werkplaats achter. 

Hij sorteert alle niet herbruikbare materiaal en overige afval en voert het gescheiden af conform de milieu-eisen.

Sleutelactiviteit 2: Brengt rietbedekking en nokafwerking aan op dakconstructies (nieuwbouw of renovatie)

Als de dakconstructie klaar is (na renovatie of bij nieuwbouw) kan de rietbedekking aangebracht worden. Dit is specialistisch werk: de rietdekker moet goed de verschillende soorten riet en de toepassingsmogelijkheden ervan kennen en kunnen herkennen. Ook moet hij diverse technieken van rietdekken kunnen toepassen op de verschillende dakconstructies en onderdelen/elementen waar hij mee te maken krijgt. Het eindresultaat moet een regendicht, strak, vlak en schoon dak zijn.

Leeruitkomst 1: Richt werkplek in

Voordat de rietdekker begint met het rietdekken, moet eerst de werkplek aanvullend ingericht worden. De steiger wordt indien nodig aangepast en er worden een lift en klimstoeltjes geplaatst.

Het benodigde materiaal wordt aangevoerd en opgeslagen, te weten:

 • riet
 • nokvorsten of ander materiaal voor nokafwerking (afhankelijk van afspraken)
 • bevestigingsmateriaal

Hij zorgt er daarbij voor dat het bouwterrein goed geordend is en dat alle materialen etc. goed bereikbaar zijn.

Leeruitkomst 2:Brengt de dak-bedekking aan 

Bij een open constructie brengt de rietdekker een spreilaag aan. Vervolgens brengt hij de rietbedekking aan. Hij voert de aansluitdetails regendicht uit. Hij sorteert riet op soort, hoeveelheid en lengte. Hij verdeelt de rietbossen, spreidt ze per laag uit, brengt ze in model en bindt de rietlaag vast.

Hij herkent de verschillende soorten riet en maakt goede keuzes met betrekking tot welk soort riet hij voor welke onderdelen hij gebruikt, zodat de bedekking overal aan de kwaliteitseisen voldoet en tegelijkertijd zo weinig mogelijk verlies van materiaal ontstaat. Hij werkt in overeenstemming met de uitvoeringsrichtlijnen voor rieten daken. 

Specificaties hierbij:

 • Het riet wordt correct gesorteerd op soort, hoeveelheid en lengte
 • Het dak voldoet aan de uitvoeringsrichtlijnen:
  oBinddraad zit op de juiste afstand en zit vast genoeg
  oDe hoek is windvast bevestigd (met stiksteek of met rijgen)
  oDe oversteek van het riet bij de breeuw is correct (15-20 cm)
  oDe bedekking is minimaal 20 cm dik

Slijtlaag is minimaal 10 cm dik

Leeruitkomst 3:Plaatst nok

De rietdekker brengt de afgesproken nokafwerking aan. In de meeste gevallen gaat het om het plaatsen van keramische nokvorsten. Na het plaatsen smeert de rietdekker ze aan op een zodanige manier dat de voegen niet scheuren, de nok waterdicht is en het dak als geheel waterkerend.

Een eventuele andere vorm van nokafwerking zoals aluminium, koper, kunststof of hout wordt door de rietdekker zodanig gelegd dat deze goed vastligt en recht en netjes is afgewerkt, de nok waterdicht en het dak waterkerend is.

Leeruitkomst 4:Regelt ontluchtings-doorvoeren waar nodig

Indien gewenst wordt een dakdoorvoer t.b.v. ontluchting of afwaseming aangebracht. De rietdekker maakt een gat in de rietlaag, plaatst de vooraf bestelde dakdoorvoer en dekt deze volgens de uitvoeringsrichtlijnen in de rieten dakbedekking. De afwerking dient functioneel, esthetisch verantwoord en waterkerend te zijn. 

Leeruitkomst 5:Houdt dak droog tijdens constructie

De rietdekker brengt tijdelijke voorzieningen aan om lekkages te voorkomen. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het zorgvuldig aanbrengen van dekzeilen over het dak gedurende de periode van de werkzaamheden. 

Leeruitkomst 6:Werkt veilig en werkt goed samen

De rietdekker heeft aandacht voor de veiligheid van zichzelf en anderen; hij vermijdt risico’s en is in zijn handelen voortdurend alert op het waarborgen van die veiligheid. Het klimmateriaal hanteert hij op correcte wijze.

In de samenwerking communiceert hij duidelijk en is hij gericht op samen zo effectief mogelijk werken. Dat vereist ook goed anticiperen op de materialen en instrumenten die hij zelf en zijn collega op de verschillende momenten nodig hebben.

Leeruitkomst 7: Ruimt werkplek op en voert afval af

De rietdekker ruimt gedurende zijn werkzaamheden zijn werkplek op en laat aan het eind van de werkdag een opgeruimde en veilige werkplaats achter. Aan het eind van het project sorteert hij alle niet herbruikbare materiaal en overige afval en voert dit gescheiden af conform de milieu-eisen. Hij breekt de doorwerkvoorzieningen, veiligheids-, klimvoorzieningen en steiger af. Hij voert de overgebleven materialen, gereedschap en materieel af (en onderhoudt gereedschap en materieel).

Sleutelactiviteit 3: Onderhoudt en/of repareert rieten daken

Bij onderhoud en reparatie is het van belang dat de rietdekker goed controleert wat er aan herstel en onderhoud nodig is. De diverse werkzaamheden dient hij vakkundig en zorgvuldig uit te voeren, zodat het dak weer goed waterkerend, strak, vlak en schoon is.

Leeruitkomst 1:Richt werkplek in

De rietdekker slaat te verwerken materialen, materieel en gereedschappen op het bouwterrein op en stelt afvalcontainers op. Hij bouwt de steiger op of werkt met andere klimmateriaal en brengt klim- en veiligheids¬voorzieningen aan.

Leeruitkomst 2:Maakt buitenlaag van het riet schoon 

De rietdekker verwijdert mos, algen, schimmels en eventueel ander vuil, zoals restanten van vogelnesten.

Leeruitkomst 3:Vult de rietlaag aan

De rietdekker trekt de rietlaag terug en  vervangt riet in delen van de rietbedekking. Hij verwijdert slechte delen, vult deze met nieuw riet aan en stopt delen op. Hiervoor wordt op maat geneden riet (stopbossen) gebruikt. De rietdekker snijdt de stopbossen, door het in moten hakken van gehele rietbossen. Hij werkt het opgestopte deel strak en vlak af. 

Leeruitkomst 4:Maakt nok-vorsten schoon

De rietdekker verwijdert vuil, mos en aanslag van de nokvorsten en de specieranden door schoonkrabben met bijvoorbeeld een staalborstel.

Leeruitkomst 5: Verricht herstel-werkzaam-heden

De rietdekker verricht herstelwerkzaamheden zoals:

 • Nokvorsten smeren (met specie)
 • Gaatjes (bijvoorbeeld veroorzaakt door vogels) stoppen
 • Stormschade herstellen (stuk verwaaide rietbedekking)
 • Schade door bomen herstellen (drupschade, afgewaaide taken, afgevallen blad)
 • Lood herstellen
 • Lekkage herstellen en voorkomen
 • Losliggende componenten verankeren
 • Beschadigde aansluitingen repareren

Leeruitkomst 6:Behandelt rietlaag tegen algen en mos

De rietdekker brengt  bestrijdingsmiddelen tegen mos- en alggroei aan. Hiertoe wordt het dak periodiek met een bestrijdingsmiddel bespoten.

Leeruitkomst 7:Werkt veilig en werkt goed samen

De rietdekker heeft aandacht voor de veiligheid van zichzelf en anderen; hij vermijdt risico’s en is in zijn handelen voortdurend alert op het waarborgen van die veiligheid. Het klimmateriaal hanteert hij op correcte wijze.

In de samenwerking communiceert hij duidelijk en is hij gericht op samen zo effectief mogelijk werken. Dat vereist ook goed anticiperen op de materialen en instrumenten die hij zelf en zijn collega op de verschillende momenten nodig hebben.

Leeruitkomst 8:Ruimt werkplek op en voert afval af

De rietdekker ruimt gedurende zijn werkzaamheden zijn werkplek op en laat aan het eind van de werkdag een opgeruimde en veilige werkplaats achter. Aan het eind van het project ruimt hij het afval op en voert dit gescheiden af. Hij breekt de doorwerkvoorzieningen, veiligheids-, klimvoorzieningen en steiger af. Hij voert de overgebleven materialen, gereedschap en materieel af (en onderhoudt gereedschap en materieel).

Sleutelactiviteit 4: Onderhoudt materiaal en gereedschap en koopt materiaal in

De rietdekker dient voortdurend te kunnen beschikken over goed functionerend en veilig materieel; dat vraagt consequent aandacht voor onderhoud. Ook het tijdig aanvullen van voorraden is essentieel om voldoende voortgang van de diverse werkzaamheden te borgen.

Leeruitkomst 1:Onderhoudt materiaal

De rietdekker pleegt onderhoud aan het materiaal, maakt het schoon en checkt het op veiligheid. Hierbij gaat het om:

 • Klimmateriaal
 • Steigers
 • Elektrisch gereedschap
 • Handgereedschap
 • Vervoermiddelen en aanhangers

Leeruitkomst 2:Koopt materiaal in

De rietdekker heeft een goed beeld van de gewenste voorraad. Hij houdt zicht op de voorraad van materiaal en zorgt dat het op tijd wordt aangevuld. Hierbij gaat het onder andere om:

 • Riet
 • Nokvorsten
 • Bevestigingsmaterialen
 • Bouwmaterialen
 • Dekzeilen
 • (Onderdelen van) gereedschap
 • Materieel

Hij onderhoudt goede relaties met leveranciers en heeft bij de inkoop een goed beeld van de benodigde kwaliteit en de heersende prijzen. 

Leeruitkomst 3:Hakt stopbossen

Met het oog op onderhoud- en reparatiewerkzaamheden hakt de rietdekker stopbossen: gehele rietbossen worden in moten gehakt. De rietdekker snijdt de bossen exact op maat en bindt deze  stevig vast, zodat deze direct geschikt zijn voor verwerking op het dak. Dit kan in plaats van op de bouwplaats in de werkloods plaatsvinden. Vaak zal dit tijdens verleturen uitgevoerd worden.

Bronnen:

 • Landelijk kwalificatiedossier Dakdekken, crebo 79000, SBB, 2014
 • Interviews: Jan Beenhakker, Luit Blom, Corné Daemen, Toon Duffhues, Martin Vonk

Beroepsprofiel en diplomaprofiel 

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer

 

Sleutelactiviteit 1: Start een onderneming

Voor een ambachtelijk ondernemer is het van groot belang zijn ondernemerschap te ontwikkelen en te verbeteren, om als kleine zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf te kunnen starten en runnen. 

Bij het starten en/of runnen kan de ambachtelijk ondernemer met verschillende complicerende factoren te maken hebben. Hierbij is hij afhankelijk van een steeds veranderende markt en dient deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Ook heeft hij te maken met een grote diversiteit aan taken die te maken hebben met het ondernemerschap, zoals marketing, financiën en natuurlijk het vakgebied waarin hij onderneemt. Deze taken dient hij allemaal goed tot uitvoer te brengen. In bijna geen enkel geval kan hij terugvallen op standaardprocedures of routines.

De ambachtelijk ondernemer is volledig zelfsturend, waardoor hij zelf een goede balans moet vinden in het geven aan voldoende aandacht aan de verschillende aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Ook wat betreft de reikwijdte en de mogelijkheden in de onderneming. De ambachtelijk ondernemer voert zijn taken zelfstandig uit draagt de volledige  eindverantwoordelijkheid voor zijn onderneming.

De ambachtelijk ondernemer zet een ondernemingsidee op basis van (eigen) onderzoek om in een keuze voor product, prijs, plaats, personeel, promotie en presentatie van het bedrijf. De ambachtelijk ondernemer legt dit vast in een ondernemersplan inclusief een onderbouwing met een financieringsplan en zijn rol als ondernemer. Hij brengt prioriteiten aan en schakelt tussen creativiteit en planmatigheid, schakelt de juiste mensen/middelen in en lost problemen op. Hij zoekt samenwerking met klanten/ opdrachtgevers en anderen zoals samenwerkingspartners, opdrachtnemers en leveranciers. De ambachtelijk ondernemer start de onderneming conform dit plan. 

Bepaalt het toekomst(beeld) van de onderneming en zijn rol als ondernemer

De ambachtelijk ondernemer oriënteert zich op de markt, klant en concurrentie en onderzoekt de kansen en mogelijkheden voor het starten van een nieuwe onderneming of het overnemen van een bestaande onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming.

De ambachtelijk ondernemer onderzoekt objectief de kansen en bedreigingen voor de onderneming en ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld aan de hand van een SWOT-analyse. 

De ambachtelijk ondernemer trekt logische conclusies over de kant die hij op wil met zijn onderneming op basis van het onderzoek naar (ontwikkelingen in) de markt, doelgroep, etc. en zijn eigen ondernemerschap. Hij kan marktgegevens interpreteren en vertalen naar zijn eigen onderneming.

De ambachtelijk ondernemer heeft inzicht in de eigenschappen van een ondernemer. Hij reflecteert op realistische wijze op zichzelf in zijn rol als (aankomend) ondernemer en op de onderneming. 

Geeft de onderneming vorm

De ambachtelijk ondernemer werkt het (toekomst)beeld van de onderneming verder uit door aan te geven wat de doelgroep, het aanbod en verdienmodel van de onderneming zijn. 

De ambachtelijk ondernemer bepaalt hoe hij het aanbod aan de doelgroep aanbiedt (verkoopkanalen, inzet van marketing en promotie, prijsbepaling). Hij maakt tevens juridische en financiële keuzes over o.a. de ondernemingsvorm, vergunningen, (commerciële) samenwerking en/of (externe) deskundigheid. 

De ambachtelijk ondernemer weegt de essentiële (financiële) zaken en risico's af die voortvloeien uit de keuze voor een ondernemingsvorm. Hij verwerkt al deze keuzes en overwegingen in een plan voor de onderneming. Hij vertaalt alle afwegingen op logische wijze naar een ondernemingsplan (nieuw of actualiseert een bestaand plan) voor de onderneming inclusief de juridische ondernemingsvorm, specifieke, meetbare,-acceptabele, realistische en tijdgebonden marketing doelstellingen en een missie en een visie voor de onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming. Hij kan zijn ideeën zowel mondeling als schriftelijk presenteren.

De ambachtelijk ondernemer inventariseert welke (administratieve) handelingen nodig zijn voor het dagelijks beheer van de onderneming en organiseert de uitvoering ervan. Hij heeft basale kennis van (omzet)belastingwetgeving met betrekking tot een eigen onderneming. 

Regelt het financiële gedeelte van het opstarten van de onderneming

De ambachtelijk ondernemer houdt rekening met de financiële consequenties van keuzes.

De ambachtelijk ondernemer berekent de (verwachte) kosten en opbrengsten van de (nieuwe) onderneming. Hij weet wat een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting zijn en hoe hij dit moet berekenen. Hij onderzoekt en/of beoordeelt de noodzaak voor investeringen. Desgewenst onderzoekt hij mogelijkheden om kosten te reduceren. Hij berekent hoeveel financiële middelen nodig zijn en op welke termijn(en). Hij onderzoekt (interne en externe) financieringsmogelijkheden en inventariseert mogelijke investeerders. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft aan de hand van zijn berekeningen en onderzoek in een investeringsbegroting en/of financieringsplan hoe de financiering van de onderneming is georganiseerd

Presenteert en promoot de onderneming

 De ambachtelijk ondernemer schrijft een marketingplan met daarin beschreven hoe hij de 6 P’s (product, prijs, plaats, presentatie, promotie en personeel) in praktijk gaat brengen. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft het verkoopproces. Hij maakt berekeningen voor offertes en bepaalt een verkoopprijs voor het product. Hij beschrijft zaken als hoe hij klanten gaat werven en hoe hij een offerte opgaat stellen. Hij bepaalt wat in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen. Hij heeft aandacht voor aftersales, betalings- en leveringsvoorwaarden en betalingsgedrag van klanten. 

De ambachtelijk ondernemer denkt nauwkeurig na over de opzet en uitvoering van promotionele acties en presentaties. Hij heeft kennis van de meest gehanteerde communicatiestrategieën en marketingstrategieën in het vakgebied. Hij bedenkt hoe hij indruk kan maken op potentiële klanten, via o.a. social-media, e-commerce, webcare, website, folders, advertenties etc of door zichzelf en zijn bedrijf te presenteren op (lokale) beurzen en evenementen en/of bij (netwerk)bijeenkomsten. 

Koopt in voor de onderneming

De ambachtelijk ondernemer analyseert het bestaande aanbod m.b.t. inventaris en assortiment op voor de onderneming relevante aspecten, zoals prijs, kwaliteit, betalings- en leveringsvoorwaarden, duurzaamheid. Hij maakt een weloverwogen keuze voor wat hij het beste kan inkopen/huren gezien de kosten die hij maakt, de kwaliteit die hij wil leveren en de expertise die hij in huis heeft. 

De ambachtelijk ondernemer kijkt kritisch naar de voor-en nadelen van samenwerking met diverse partijen, gericht op betrouwbaarheid en het beste resultaat voor de onderneming. 

De ambachtelijk ondernemer heeft kennis van (inkoop)contracten/verbintenissen in het kader van het zelfstandig ondernemerschap. De ambachtelijk ondernemer kan in zakelijke situaties gesprekstechnieken toepassen. Hij sluit overeenkomsten met leveranciers en onderhandelt waar nodig over leveringsvoorwaarden. 

Klik hier om het beroeps- en diplomaprofiel te printen (PDF) 

Klik hier voor informatie over de opleiding Rietdekker

Ben jij ook nieuwsgierig naar onze opleidingen?
Wil jij meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
Wil jij een leerling opleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ambacht?