Beroeps- en diplomaprofiel Parketteur

Printversie (PDF)

Beroepsprofiel en diplomaprofiel

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer Parketteur

 

Algemeen

Parketteur Het volledig en zelfstandig kunnen leggen en afwerken van traditioneel parket (tapis) en houten vloeren. Leggen van laminaat en pvc vloeren, onderhouden van al deze vloeren.

 

Beroepsprofiel: Beschrijving van het beroep

 Ambacht

De parketteur legt geprefabriceerde en niet-geprefabriceerde parketvloeren die voldoen aan de gestelde eisen. ‘Parketvloeren’ is de verzamelnaam voor traditionele tapis parketvloeren van hout, vloeren van massief houten vloerdelen en geprefabriceerde vloeren. 

Werkomgeving/ context

De parketteur is werkzaam bij bedrijven die gericht zijn op de verkoop en het leggen van parketvloeren of werkt als zelfstandig ondernemer. Een groot deel van de bedrijven heeft een winkel/showroom, waar klanten komen en waar zij geadviseerd worden door een verkoopadviseur. De parketteur voert zijn werkzaamheden voornamelijk uit op locatie bij klanten.

Typerende beroepshouding

De parketteur richt zich tot op detailniveau op het leveren van werk van hoge kwaliteit. Hij levert maatwerk waarbij zelfstandigheid, nauwkeurigheid, discipline, netheid en concentratie tijdens de werkzaamheden van groot belang zijn. De parketteur bezit goede communicatieve vaardigheden. Hij is kritisch op (tussen)resultaten van het uitgevoerde werk. Gedurende het werk behoudt hij de balans tussen snelheid van werken en het op te leveren resultaat. Ook lost hij zelfstandig en in overleg / met goedkeuring van de opdrachtgever problemen op. Hij is zich bewust van de kosten die de klant voor de vloer moet betalen. Hij stelt zich zo op dat de samenwerking in een team goed verloopt.

De parketteur weet op professionele wijze om te gaan met het feit dat hij veelal in privé-omgevingen van klanten werkzaam is en respecteert dan ook de privacy. Bij klantcontact is hij representatief voor het (of zijn) bedrijf. Hij luistert aandachtig naar wensen of klachten van klanten. Hij presenteert zich als ter zake kundig en weet zaken begrijpelijk en correct toe te lichten.

De parketteur moet bij al zijn werkzaamheden instructies en procedures opvolgen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu. Hij draagt (mede) zorg voor een beheerst verloop van de werkzaamheden. Hij is veiligheidsbewust; hij neemt veiligheidsregels als vanzelfsprekend in acht en zorgt ervoor dat hij de gezondheid van hemzelf, van de opdrachtgever en van collega’s niet in gevaar brengt.

De parketteur motiveert parketteurs en lerenden die hij begeleidt en biedt hen de nodige ondersteuning. Hij is kritisch op (tussen)resultaten van het uitgevoerde werk door degenen die hij begeleidt. De Allround parketteur lost problemen die het geplande verloop kunnen verstoren met wederzijdse goedkeuring op.

Complexiteit en opbouw

De parketteur voert een gedeelte van zijn werkzaamheden routinematig volgens standaardwerkwijzen uit. Het afbreukrisico wordt beperkt door tussentijdse (zelf)controles van het werk. 

De parketteur legt ook parketvloeren die tactisch en strategisch inzicht vereisen met behulp van eigen keuzes en combinaties van procedures en methodes. Dit komt vooral voor bij parketvloeren met complexe vormen en complexe legpatronen. De parketteur schakelt regelmatig om tussen verschillende werkzaamheden. Daarbij voert hij een grote diversiteit aan handelingen uit met precisie, waarbij hij een goede en veilige machinebeheersing laat zien.  

De parketteur voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit volgens ontvangen werkopdracht, instructie en tijdsplanning. Vormgeving en aanpak van het werk liggen vast in instructies en procedures. Hij is verantwoordelijk voor het eindresultaat van zijn eigen takenpakket.

Binnen instructies en procedures maakt de parketteur keuzes ten aanzien van werkwijze en werkvolgorde. Daarbij houdt hij zich aan de gegeven tijdsplanning en doet er alles aan om de klant tevreden te maken met het resultaat.

De parketteur signaleert problemen in het proces van parketvloeren leggen waar hij verantwoordelijk voor is en lost ze na overleg en goedkeuring zoveel mogelijk zelf op. De problemen kunnen zowel van technische als personele aard zijn. Hij moet daarbij inspelen op wisselende of onverwachte omstandigheden en goed kunnen improviseren. Het afbreukrisico wordt beperkt door (tussentijdse) zelfcontroles en controles van het werk van medewerkers die hij begeleidt.

De parketteur kan goed omgaan met verschillende typen klanten en houdt van uitdagingen. 

De parketteur begeleidt het productieproces volgens de bedrijfsinstructies en procedures. Hij lost na overleg en binnen de eigen bevoegdheden problemen en knelpunten op. Hij is verantwoordelijk voor het eindresultaat van zijn eigen takenpakket en medeverantwoordelijk voor het eindresultaat van het werk van medewerkers die hij begeleidt.

Mogelijke functiebenamingen

Parketteur 

Wet- en regelgeving

Er zijn geen wettelijke beroepsvereisten of specifieke bevoegdheids- of vestigingsregelingen van toepassing. Parketteur is een vrij beroep.

De meeste parketteurs zijn in de praktijk geschoold en hebben geen specifieke opleiding voor parketteur gevolgd.

De beroepsgroep zet zich in om het opleidingsniveau en de vakbekwaamheid van parketteurs te versterken, onder meer door een Meestertitel. 

Loopbaan- en ondernemingsperspectief

Arbeids- en ondernemingsperspectief voor een parketteur

In principe kan een parketteur langdurig (tot zijn pensioen) met een goed salaris het vak uitoefenen.

Problemen op de arbeidsmarkt

Er zijn veel jongeren in de branche werkzaam als zzp’er die geen (goede) opleiding hebben gehad en het vak niet goed verstaan. Veel van hen worden al vroeg (rond hun 30e) vervangen door jongere en goedkopere krachten. Een deel van deze jongeren werkt (als zzp’er) heel hard voor weinig geld. Een gevolg van het niet goed opgeleid aan het werk zijn als parketlegger is dat zij weinig kennis hebben van het (lichamelijk) gezond werken en het gevolg daarvan is dat zij al vroeg (rond hun 50e) ‘versleten’ zijn en niet meer kunnen werken.

Doorstroom en doorgroeimogelijkheden 

Bij goede bedrijven kan je goed opgeleid worden. Iemand kan als leerling op 16 jarige leeftijd beginnen en opgeleid worden tot hij het vak voor zijn 25e jaar perfect onder de knie heeft. Daarna zou iemand voor zichzelf kunnen beginnen of bij een bedrijf blijven werken, waarbij hij anderen kan gaan opleiden en zich ontwikkelt tot een expert, die de meest complexe vloeren kan leggen. 

Overdraagbaarheid van bedrijfsactiviteiten of ondernemingen 

De grotere bedrijven zijn wel overdraagbaar. Veel kleine bedrijven zijn eenmansbederijven of zo klein dat de persoon die de verkoop doet ook zelf de vloer legt. In die situaties is de overdraagbaarheid moeilijk.

Talen

Bij het uitoefenen van zijn beroep heeft de parketteur de beschikking over voldoende basisvaardigheden in Nederlandse taal, zodat hij zijn ambacht goed kan uitvoeren. Het goed kunnen communiceren met de klant / opdrachtgever en collega’s / leidinggevende is belangrijk.

Foutloos Nederlands schrijven is niet nodig, zolang wat hij over wil brengen maar wel goed begrepen kan worden. Er worden wel hogere eisen gesteld aan het foutloos Nederlands schrijven als parketteurs die zelfstandig ondernemer willen worden.

Er hoeft in de opleiding geen aparte nadruk te liggen op Nederlandse taal. De benodigde Nederlandse taalvaardigheden leren studenten in de praktijk, door met praktijksituaties om te gaan waar Nederlandse taalvaardigheden bij nodig zijn. 

Een vreemde taal (Engels / Duits) spreken is wel handig als je in de grote steden in de Randstad of in de grensgebieden werkt als parketteur. De ervaring leert dat zij dan de benodigde taal vaak snel oppikken. Hierbij geldt hetzelfde als voor de Nederlandse taal: als leerlingen een te slechte beheersing hebben van basisvaardigheden Engels, zodanig dat het het leren of de beroepsuitoefening nadelig beïnvloedt, kunnen zij een apart aanbod doorlopen om hun benodigde (beroepsgerichte) taalvaardigheden op peil te brengen (elearning, ondersteunende klassen, etc). 

Rekenen/ wiskunde

Bij het uitoefenen van zijn beroep heeft de parketteur de beschikking over voldoende basisvaardigheden in rekenen en wiskunde, dat hij zijn ambacht goed kan uitvoeren. 

Er hoeft in de opleiding geen aparte nadruk te liggen op rekenen en wiskunde. Rekenen leert de student in de praktijk, door onder begeleiding van de leermeester met situaties om te gaan in de praktijk waar rekenen bij nodig is, geheel gericht op het uit te oefenen ambacht.

Wel is het gewenst dat als leerlingen een te slechte beheersing hebben van basisvaardigheden rekenen, zodanig dat het leren of de beroepsuitoefening nadelig beïnvloedt, zij een apart aanbod kunnen doorlopen om hun basisvaardigheden rekenen op peil te brengen (elearning, ondersteunende klassen, etc). 

 

Diplomaprofiel Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer Parketteur

Sleutelactiviteit 1: Werk voorbereiden

Werkopdracht voorbereiden

De parketteur luistert actief, vraagt om uitleg als hij de opdracht niet begrijpt en vat de opdracht samen als controle dat hij de opdracht goed begrepen heeft.

De parketteur leest de werkbon nauwkeurig en bestudeert de tekeningen en interpreteert deze.

De parketteur stelt vast en noteert welke materialen, machines, gereedschappen en hulpmiddelen gebruikt moeten worden.

De parketteur berekent nauwkeurig de benodigde hoeveelheid materialen en noteert deze.

Werkopdracht controleren, analyseren en aanpassen

De parketteur controleert nauwkeurig de juistheid van de gegevens van de werkopdracht, gebruikt een analysemethode om onjuistheden vast te stellen en past onjuistheden aan.

Werkmethode vaststellen 

De parketteur stelt de methode van werken vast en onderzoekt indien nodig alternatieve methoden en communiceert deze op een duidelijke manier aan de betrokkenen (opdrachtgever en uitvoerder(s)).

Materialen selecteren en verzamelen

De parketteur selecteert en verzamelt de benodigde machines, gereedschappen en hulpmiddelen.

Materialen controleren

De parketteur controleert de benodigde machines, gereedschappen en hulpmiddelen op juiste aspecten de werking en veiligheid

Hulpmiddelen gebruiken

De parketteur gebruikt hulpmiddelen voor de controle van materialen en middelen doeltreffend en efficiënt.

Materialen inladen

De parketteur laadt de verzamelde materialen, machines, gereedschappen en hulpmiddelen accuraat, vakkundig en schadevrij in een transportmiddel.

Materialen transporteren

De parketteur verzorgt het transport van de materialen accuraat, vakkundig en schadevrij naar de locatie.

Klant informeren

De parketteur informeert op locatie de klant in begrijpelijke taal over werkprocedures en beantwoordt eventuele vragen. 

Ruimte controleren

De parketteur controleert vakkundig en accuraat of de ruimtes waarin hij moet werken zijn vrijgegeven zodat hij het werk onbelemmerd kan uitvoeren. Tevens controleert hij of er geen zichtbare schades zijn die mogelijkerwijs achteraf aan hem toegerekend kunnen worden. Deze legt hij vast op foto’s en hij communiceert erover via digitale communicatiemiddelen (bv WhatsApp of sms) met de opdrachtgever

Beoordelen van de (onder)vloeren

De parketteur beoordeelt vakkundig en accuraat de staat van de ondervloeren of van de te onderhouden parketvloeren met daarvoor bestemde gereedschappen en hulpmiddelen, die hij doeltreffend en efficiënt gebruikt. Op basis van zijn bevindingen concludeert hij of hij de werkopdracht kan uitvoeren, of dat de omstandigheden anders zijn dan bij de verkoop van de werkzaamheden verwacht mochten worden. Als dat laatste het geval is communiceert hij op een passende wijze met opdrachtgever en/of leidinggevende.

Communiceren en handelen bij afwijkende wensen

De parketteur communiceert met zijn opdrachtgever of leidinggevende in begrijpelijke taal als een opdracht naar zijn bevinding geen doorgang kan vinden of wanneer de klant wensen heeft die afwijken van de werkafspraken. Hij maakt indien nodig afspraken met zijn leidinggevende over welke acties hij moet ondernemen en bespreekt deze met de klant in begrijpelijke taal.

Bepalen volgorde werkzaamheden

De parketteur bepaalt en noteert in welke volgorde hij zijn eigen werkzaamheden gaat uitvoeren. Deze volgorde voldoet aan het algemeen aanvaardbare protocol.

Klaarzetten materialen

De parketteur laadt de materialen en middelen vakkundig en accuraat uit en legt alles klaar om de werkzaamheden in een ruimte te kunnen starten.

Bouwfysisch onderzoek

De parketteur onderzoekt vakkundig en accuraat en met behulp van de juiste bouwfysische aspecten of er geen bouwfysische bezwaren zijn om het werk uit te voeren. 

Noteren bevindingen

Noteren bevindingen

Ondervloeren geschikt maken

De parketteur maakt ondervloeren geschikt voor het leggen van tussenvloeren door vervuiling en oneffenheden te verwijderen. Daarna maakt hij de ondervloer stofvrij, bepaalt of primer nodig is en voorziet hij de ondervloer indien nodig van primer. 

Tussenvloeren plaatsen

De parketteur pakt de materialen voor tussenvloeren uit en plaatst en bevestigt de tussenvloeren op de ondervloeren.

Tussenvloeren op maat maken

De parketteur bepaalt bij het leggen van tussenvloeren de maten van onderdelen die op maat gemaakt moeten worden, deelt het materiaal optimaal in en maakt de onderdelen op maat.

Tussenvloeren controleren en herstellen

De parketteur controleert of de door hem geplaatste tussenvloeren voldoen aan de kwaliteitsnormen en herstelt eventuele afwijkingen.

Ondervloeren controleren 

De Parketteur controleert ondervloeren op vocht, sterkte, vervuiling en gebreken en bepaalt vervolgens of de ondervloeren gerepareerd of geëgaliseerd moeten worden. 

Ondervloeren repareren en egaliseren

De Parketteur reinigt, primert, maakt reparatie- en egalisatiemiddelen aan en verwerkt de middelen.

Keuze verantwoorden

De Parketteur maakt een keuze voor reparatie of egalisatie van ondervloeren op basis van juiste aspecten. 

Voorschriften volgen

De Parketteur houdt nauwkeurig de voorschriften voor de aanmaak en verwerking van de reparatie- en egalisatiemiddelen aan.

Sleutelactiviteit 2: Vloeren leggen 

Legpatroon voorbereiden

De parketteur zet de lijnen voor vloeren uit aan de hand van het legpatroon. 

Materialen controleren

De parketteur pakt de te verwerken vloerdelen en randafwerkingen uit en controleert of deze voldoen aan de gewenste kwaliteit.

Vloerdelen plaatsen en leggen met verschillende technieken

De parketteur plaatst en legt de vloerdelen hiervan los, zwevend, gekoppeld aan elkaar met behulp van een clicksysteem of vast door middel van lijmen en/of nagelen en drevelt genagelde vloeren. Hierbij gebruikt hij machines en gereedschappen doeltreffend en efficiënt en zorgt voor zo min mogelijk verspilling van materiaal.

De parketteur plaatst en legt patroonvloeren in de gevraagde patronen (visgraat en Hongaarse punt) in delen met mes en groef en eventueel omkaderd met een band. 

De parketteur plaatst en legt patroonvloeren in het Tapis parket. Tapis Parket is 6 of 9 mm dik parket dat boven door gespijkerd is. 

Nakloppen vloeren

De parketteur klopt vastgelegde vloeren na (bij tapis vloeren). 

Bevestigen randafwerkingen

De parketteur bevestigt randafwerkingen.

Maten bepalen

Bij het leggen van parketvloeren bepaalt de parketteur nauwkeurig de maten van de vloerdelen en randafwerkingen die op maat gemaakt moeten worden. 

Op maat maken

De parketteur deelt het materiaal optimaal in, tekent de maten op de delen af en maakt de delen op maat.

Tussen tijds kwaliteit controleren en herstellen

De parketteur controleert regelmatig tussentijds vakkundig en accuraat of zijn werk op detailniveau voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen voor gelegde parketvloeren en herstelt eventuele afwijkingen. 

Parketvloeren gereed maken

De parketteur maakt parketvloeren gereed om geschuurd te worden. 

Drevelen en stoppen

De parketteur drevelt spijkerkoppen en stopt gaten.

Bepalen schuurmiddelen en -methoden

De Parketteur bepaalt schuurmiddelen en schuurmethoden op basis van juiste aspecten.

schuren

De parketteur schuurt de parketvloeren, waarbij hij materialen en gereedschappen doeltreffend en efficiënt gebruikt.

stoppen

Tussen de schuurgangen door stopt de parketteur desgewenst wederom de parketvloeren.

Schuurmateriaal verwisselen

De parketteur verwisselt op tijd het schuurmateriaal.

Werk controleren en herstellen

De parketteur controleert vakkundig en accuraat of zijn werk voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen voor geschuurde vloeren en aan de gewenste kwaliteit voor de vloerafwerking en herstelt eventuele afwijkingen.

Schoon en stofvrij maken

De parketteur maakt geschuurde parketvloeren schoon en stofvrij.

Afwerkingsmaterialen gereed maken

De parketteur maakt afwerkingsmaterialen zoals lak, olie of was vakkundig en accuraat gereed voor verwerking.

Aanbrengen afwerkingsmaterialen

De parketteur brengt de afwerkingsmaterialen zo nodig in meerdere lagen op parketvloeren aan, waarbij hij gereedschappen doeltreffend en efficiënt gebruikt.

Uitboenen geoliede vloeren

De parketteur boent geoliede vloeren uit.

Werk controleren en herstellen

De parketteur controleert vakkundig en accuraat of zijn werk voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen voor afgewerkte vloeren en herstelt eventuele afwijkingen.

Sleutelactiviteit 3: Bestaande parketvloeren onderhouden

Beschadigingen herstellen

De parketteur herstelt kleine beschadigingen in parketvloeren en afwerklagen. 

Vloeren behandelen

De Parketteur behandelt parketvloeren met onderhoudsmiddelen

Vastzetten losse delen

De Parketteur zet losse parketvloerdelen vast. 

Verwijderen beschadigingen en weghalen lijmresten

De Parketteur verwijdert beschadigde parketvloerdelen en haalt eventuele oude lijmresten weg.

Vervangen van vloerdelen en aanhelen vloeren

De parketteur vervangt parketvloerdelen of heelt parketvloeren aan, bijvoorbeeld bij aanbouw van een ruimte.

Werk controleren en herstellen

De parketteur controleert vakkundig en accuraat of zijn werk voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen en herstelt eventuele afwijkingen

Sleutelactiviteit 4: Werk afronden 

Stofzuigen vloeren

De parketteur stofzuigt zo nodig de vloeren.

Transporteren en uitladen van materialen

De parketteur laadt machines, gereedschappen, afval en restmateriaal in het transportmiddel, gaat daarmee terug naar het bedrijf en laadt ze daar uit.

Sorteren en opslaan van restmaterialen en afval

De parketteur sorteert de meegenomen restmaterialen en afval en slaat deze op.

Machines en gereedschappen schoonmaken

De parketteur neemt vakkundig en accuraat het stof en vuil af van machines en gereedschappen.

Controleren machines en gereedschappen

De parketteur controleert of de gebruikte machines en gereedschappen nog goed functioneren, herkent en signaleert afwijkingen onderneemt actie voor reparatie

Vernieuwen, afstellen en onderhouden van machines en gereedschappen

De parketteur pleegt klein onderhoud aan machines en gereedschappen, hij signaleert grotere gebreken en neemt actie voor reparatie. Bij klein onderhoud gebruikt hij de juiste onderhoudsmiddelen en hulpmiddelen. 

De parketteur vernieuwt vakkundig en accuraat versleten onderdelen van machines, stelt machines af en smeert bewegende delen van machines en gereedschappen.

Machines en gereedschappen opbergen

De parketteur bergt de machines en gereedschappen netjes en veilig op.

Aflevergesprek met de klant

De parketteur vraagt naar de tevredenheid van de klant voor het geleverde werk en het resultaat, staat open voor klachten of vragen van de klant, luistert en vraagt door en legt duidelijk en voor de klant begrijpelijk het onderhoudsadvies voor de parketvloer uit. Hij heeft hierbij een klantvriendelijke houding en reageert professioneel bij onverwachte situaties en eventuele klachten van de klant

Sleutelactiviteit 5: Parketteurs begeleiden en instrueren

Uitleg en instructie geven, vragen beantwoorden

De parketteur geeft duidelijke uitleg en instructies waarbij hij aangeeft op welke wijze en met welk materiaal de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Hij beantwoordt hierbij desgewenst vragen met betrekking tot de uitvoering van de taken. Het resultaat is dat de (leerling) parketteurs begrijpen wat ze moeten doen en hoe ze de opdracht moeten uitvoeren.

Aanspreken op onveilig gedrag

De parketteur spreekt (leerling) parketteurs indringend aan op onveilig gedrag of handelen.

Problemen bespreken en suggesties doen

De parketteur bespreekt de oorzaak van problemen met de (leerling) parketteurs en geeft suggesties om problemen op te lossen.

Leiding accepteren

De parketteur accepteert leiding, heeft discipline om afspraken na te komen en toont motivatie om te leren.

Motiveren en ondersteunen

De parketteur motiveert parketteurs en leerlingen die hij begeleidt op inspirerende wijze en biedt hen de nodige ondersteuning

Kritisch op (tussen)resultaten

De parketteur is kritisch op (tussen)resultaten van het uitgevoerde werk door degenen die hij begeleidt.

Problemen oplossen

De parketteur lost problemen die het geplande verloop kunnen verstoren op.

Feedback geven

De parketteur geeft constructieve feedback over het functioneren van de medewerkers.

Problemen signaleren en oplossen

De parketteur signaleert tijdig problemen in het proces van parketvloeren leggen waar hij verantwoordelijk voor is en lost ze zoveel mogelijk zelf op. De problemen kunnen zowel van technische als personele aard zijn. Hij speelt daarbij in op wisselende of onverwachte omstandigheden. 

(tussentijdse) (zelf)controles

De parketteur voert regelmatig (tussentijdse) zelfcontroles en controles uit van het werk van medewerkers die hij begeleidt.

Begeleiden volgens bedrijfsinstructies en procedures

De parketteur begeleidt het productieproces volgens de bedrijfsinstructies en procedures. 

Binnen eigen bevoegdheden blijven

De parketteur lost binnen de eigen bevoegdheden problemen en knelpunten op

Verantwoordelijkheid tonen

De parketteur toont verantwoordelijkheid voor het eindresultaat van zijn eigen takenpakket en medeverantwoordelijkheid voor het eindresultaat van het werk van medewerkers die hij begeleidt.

Kwalteitscontroles op kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu

De parketteur voert kwaliteitscontroles (planning, kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu) uit op (eind)resultaten.  

Kosten bewaken

De parketteur bewaakt het kostenaspect van de procesonderdelen die onder zijn verantwoording vallen.

Tijdig informeren en hulp vragen

De parketteur informeert tijdig de leidinggevende over de planning, de uitgevoerde werkzaamheden, eventuele knelpunten en de behaalde resultaten van het werk dat onder zijn begeleiding wordt uitgevoerd.

Tijd en capaciteit bewaken en verantwoorden

De parketteur bewaakt en verantwoordt de bestede tijd en capaciteit.

Sleutelactiviteit 6: Verkopen en adviseren 

Klantbehoefte achterhalen

De parketteur stelt op vriendelijke wijze en met respect voor de klant verschillende vragen aan de klant en luister goed naar wat de klant vertelt, om de wensen, voorkeuren en behoeften van de klant te achterhalen. 

Producten of diensten presenteren

De parketteur selecteert en presenteert producten of diensten uit het assortiment die overeenkomen met de klantbehoefte.

Technische informatie geven

De parketteur geeft duidelijke technische informatie over de producten, benoemt mogelijke opties en licht deze toe.

Relevante informatie geven

De parketteur informeert de klant op duidelijke wijze over onderhoud, eventueel omgaan met vloerverwarming en garantiebepalingen van het bedrijf of de leverancier en licht deze toe

Bronnen raadplegen

Als de klant naar specifieke technische eigenschappen vraagt, raadpleegt de parketteur eventueel relevante personen of bronnen. 

Op het juiste moment starten

De parketteur start op het juiste moment de verkooponderhandelingen. 

Luisteren en oplossingen bieden

De parketteur luistert naar de wensen die de klant kenbaar maakt en reikt de klant hiervoor oplossingen of alternatieven aan.

Offertes

De parketteur maakt kostenberekeningen voor de klant en stelt een offerte op.

Tijdig overleggen

Als parketteur op enig moment in de verkooponderhandelingen twijfelt aan bedragen of onderhandelingsruimte, overlegt hij en stemt hij af met de verkoopmanager of een ervaren collega.

Koopovereenkomst opstellen

De parketteur stelt de koopovereenkomst op. 

Afspraken maken

De parketteur maakt afspraken met de klant over het moment van aflevering, de wijze van betaling en eventuele contactmomenten tot de aflevering of uitvoering.

Bestellingen doen en bestellingen volgen

De parketteur besteld producten die niet op voorraad zijn. Hij volgt de bestellingen en stelt de klant op de hoogte van eventuele afwijkingen in kwaliteit en noodzakelijke veranderingen in de planning.

Afspraken maken met leveranciers en uitvoering

De parketteur maakt afspraken met de leveranciers en uitvoerend parketteurs over de levering van de producten en de uitvoering.

Doorlooptijd bewaken

De parketteur bewaakt de doorlooptijd om deze zo kort mogelijk te houden.

Facturatie verzorgen

De parketteur zorgt dat de facturatie correct verloopt.

Sleutelactiviteit 7: Administreren en organiseren

Offertes en facturen

De parketteur maakt tijdig accurate offertes en facturen

Administratie

De parketteur houdt de administratie rondom betalingen up to date.

Leveranciers

De parketteur bestelt de benodigde materialen en heeft contact met leveranciers over leveringen en lost in overleg en na goedkeuring problemen op.

Planning en communicatie

De parketteur draagt zorg voor een accurate planning van de werkzaamheden en zorgt voor een goede communicatie van deze planning naar opdrachtgever en/of leidinggevende. Hij lost in overleg en na goedkeuring problemen zelfstandig op.

Beroepsprofiel en diplomaprofiel

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer

 

Sleutelactiviteit 1: Start een onderneming

Voor een ambachtelijk ondernemer is het van groot belang zijn ondernemerschap te ontwikkelen en te verbeteren, om als kleine zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf te kunnen starten en runnen. Bij het starten en/of runnen kan de ambachtelijk ondernemer met verschillende complicerende factoren te maken hebben. Hierbij is hij afhankelijk van een steeds veranderende markt en dient deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Ook heeft hij te maken met een grote diversiteit aan taken die te maken hebben met het ondernemerschap, zoals marketing, financiën en natuurlijk het vakgebied waarin hij onderneemt. Deze taken dient hij allemaal goed tot uitvoer te brengen. In bijna geen enkel geval kan hij terugvallen op standaardprocedures of routines. De ambachtelijk ondernemer is volledig zelfsturend, waardoor hij zelf een goede balans moet vinden in het geven aan voldoende aandacht aan de verschillende aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Ook wat betreft de reikwijdte en de mogelijkheden in de onderneming. De ambachtelijk ondernemer voert zijn taken zelfstandig uit draagt de volledige eindverantwoordelijkheid voor zijn onderneming. De ambachtelijk ondernemer zet een ondernemingsidee op basis van (eigen) onderzoek om in een keuze voor product, prijs, plaats, personeel, promotie en presentatie van het bedrijf. De ambachtelijk ondernemer legt dit vast in een ondernemersplan inclusief een onderbouwing met een financieringsplan en zijn rol als ondernemer. Hij brengt prioriteiten aan en schakelt tussen creativiteit en planmatigheid, schakelt de juiste mensen/middelen in en lost problemen op. Hij zoekt samenwerking met klanten/ opdrachtgevers en anderen zoals samenwerkingspartners, opdrachtnemers en leveranciers. De ambachtelijk ondernemer start de onderneming conform dit plan.

Bepaalt het toekomst(beeld) van de onderneming en zijn rol als ondernemer

De ambachtelijk ondernemer oriënteert zich op de markt, klant en concurrentie en onderzoekt de kansen en mogelijkheden voor het starten van een nieuwe onderneming of het overnemen van een bestaande onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming. De ambachtelijk ondernemer onderzoekt objectief de kansen en bedreigingen voor de onderneming en ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld aan de hand van een SWOT-analyse. De ambachtelijk ondernemer trekt logische conclusies over de kant die hij op wil met zijn onderneming op basis van het onderzoek naar (ontwikkelingen in) de markt, doelgroep, etc. en zijn eigen ondernemerschap. Hij kan marktgegevens interpreteren en vertalen naar zijn eigen onderneming. De ambachtelijk ondernemer heeft inzicht in de eigenschappen van een ondernemer. Hij reflecteert op realistische wijze op zichzelf in zijn rol als (aankomend) ondernemer en op de onderneming.

 Geeft de onderneming vorm

De ambachtelijk ondernemer werkt het (toekomst)beeld van de onderneming verder uit door aan te geven wat de doelgroep, het aanbod en verdienmodel van de onderneming zijn. De ambachtelijk ondernemer bepaalt hoe hij het aanbod aan de doelgroep aanbiedt (verkoopkanalen, inzet van marketing en promotie, prijsbepaling). Hij maakt tevens juridische en financiële keuzes over o.a. de ondernemingsvorm, vergunningen, (commerciële) samenwerking en/of (externe) deskundigheid. De ambachtelijk ondernemer weegt de essentiële (financiële) zaken en risico's af die voortvloeien uit de keuze voor een ondernemingsvorm. Hij verwerkt al deze keuzes en overwegingen in een plan voor de onderneming. Hij vertaalt alle afwegingen op logische wijze naar een ondernemingsplan (nieuw of actualiseert een bestaand plan) voor de onderneming inclusief de juridische ondernemingsvorm, specifieke, meetbare,-acceptabele, realistische en tijdgebonden marketing doelstellingen en een missie en een visie voor de onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming. Hij kan zijn ideeën zowel mondeling als schriftelijk presenteren. De ambachtelijk ondernemer inventariseert welke (administratieve) handelingen nodig zijn voor het dagelijks beheer van de onderneming en organiseert de uitvoering ervan. Hij heeft basale kennis van (omzet)belastingwetgeving met betrekking tot een eigen onderneming.

Regelt het financiële gedeelte van het opstarten van de onderneming

De ambachtelijk ondernemer houdt rekening met de financiële consequenties van keuzes. De ambachtelijk ondernemer berekent de (verwachte) kosten en opbrengsten van de (nieuwe) onderneming. Hij weet wat een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting zijn en hoe hij dit moet berekenen. Hij onderzoekt en/of beoordeelt de noodzaak voor investeringen. Desgewenst onderzoekt hij mogelijkheden om kosten te reduceren. Hij berekent hoeveel financiële middelen nodig zijn en op welke termijn(en). Hij onderzoekt (interne en externe) financieringsmogelijkheden en inventariseert mogelijke investeerders. De ambachtelijk ondernemer beschrijft aan de hand van zijn berekeningen en onderzoek in een investeringsbegroting en/of financieringsplan hoe de financiering van de onderneming is georganiseerd.

Presenteert en promoot de onderneming

De ambachtelijk ondernemer schrijft een marketingplan met daarin beschreven hoe hij de 6 P’s (product, prijs, plaats, presentatie, promotie en personeel) in praktijk gaat brengen. De ambachtelijk ondernemer beschrijft het verkoopproces. Hij maakt berekeningen voor offertes en bepaalt een verkoopprijs voor het product. Hij beschrijft zaken als hoe hij klanten gaat werven en hoe hij een offerte opgaat stellen. Hij bepaalt wat in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen. Hij heeft aandacht voor aftersales, betalings- en leveringsvoorwaarden en betalingsgedrag van klanten. De ambachtelijk ondernemer denkt nauwkeurig na over de opzet en uitvoering van promotionele acties en presentaties. Hij heeft kennis van de meest gehanteerde communicatiestrategieën en marketingstrategieën in het vakgebied. Hij bedenkt hoe hij indruk kan maken op potentiële klanten, via o.a. social-media, e-commerce, webcare, website, folders, advertenties etc of door zichzelf en zijn bedrijf te presenteren op (lokale) beurzen en evenementen en/of bij (netwerk)bijeenkomsten.

Koopt in voor de onderneming

De ambachtelijk ondernemer analyseert het bestaande aanbod m.b.t. inventaris en assortiment op voor de onderneming relevante aspecten, zoals prijs, kwaliteit, betalings- en leveringsvoorwaarden, duurzaamheid. Hij maakt een weloverwogen keuze voor wat hij het beste kan inkopen/huren gezien de kosten die hij maakt, de kwaliteit die hij wil leveren en de expertise die hij in huis heeft. De ambachtelijk ondernemer kijkt kritisch naar de voor-en nadelen van samenwerking met diverse partijen, gericht op betrouwbaarheid en het beste resultaat voor de onderneming. De ambachtelijk ondernemer heeft kennis van (inkoop)contracten/verbintenissen in het kader van het zelfstandig ondernemerschap. De ambachtelijk ondernemer kan in zakelijke situaties gesprekstechnieken toepassen. Hij sluit overeenkomsten met leveranciers en onderhandelt waar nodig over leveringsvoorwaarden.

Klik hier om het beroeps- en diplomaprofiel te printen (PDF)

Klik hier voor informatie over de opleiding Parketteur

Ben jij ook nieuwsgierig naar onze opleidingen?
Wil jij meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
Wil jij een leerling opleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ambacht?