Beroeps- en diplomaprofiel Orthopedisch schoenhersteller

Printversie (PDF) 

Beroepsprofiel en diplomaprofiel 

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer Orthopedisch schoenhersteller

 

Algemeen

De orthopedisch schoenhersteller werkt in een bedrijf voor orthopedische schoentechniek, of werkt als zelfstandig onderaannemer van bedrijven voor orthopedische schoentechniek. 

De orthopedische schoenhersteller is een nieuw profiel binnen de orthopedische schoentechniek. Deze is nog niet eerder uitgewerkt in het Beroepscompetentieprofiel (BCP). De branche ziet belang bij een dergelijke functie, omdat naar verwachting het aantal orthopedische schoenen onder de Nederlandse bevolking zal toenemen (o.a. vanwege vergrijzing) en vanuit zorgverzekeraars de voorkeur uitgaat (waar mogelijk) naar orthopedische schoenen herstellen boven orthopedische schoenen vervangen. Orthopedische schoenen moeten op beoordeeld worden op ‘herstelbaarheid’ en als dit het geval is, ook daadwerkelijk hersteld worden. Als dit meer gaat vóórkomen, dan is het wenselijk dat er, naast de (relatief dure) orthopedisch schoentechnicus, iemand deze herstelwerkzaamheden voor zijn rekening kan nemen/hierin gespecialiseerd is. 

Een alternatieve benaming, naast orthopedische schoenhersteller, is orthopedisch schoenreparateur.  

 

Beroepsprofiel: Beschrijving van het beroep

Ambacht

Wat wordt er gemaakt of geproduceerd?

De orthopedisch schoenhersteller onderhoudt en/of verricht aanpassing aan de schoenen. De orthopedisch schoenhersteller herstelt het onderwerk, de schacht en het binnenwerk van schoenen orthopedische schoenen of schoentechnische voorzieningen, zoals inlays, supplementen, pas- en voeringschoenen, voorlopige orthopedische- en verbandschoenen en pro- en ortheses. De orthopedisch schoenhersteller ondersteunt de orthopedisch schoentechnicus bij het beoordelen van de benodigde herstelwerkzaamheden, bij het formuleren van advies richting klanten en het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden. Verder behoort het schoonhouden van de werkplaats tot zijn werkzaamheden, en zorgt hij ervoor dat de benodigde hulpmiddelen voorradig en gebruiksklaar zijn.

De orthopedisch schoenhersteller is een vakbekwaam beroepsbeoefenaar. Hij maakt op basis van de aangereikte orthopedische schoen(en) of schoentechnische voorzieningen en de dossierinformatie een diagnose welke herstelwerkzaamheden nodig zijn. Hij stemt de voorgestelde herstelwerkzaamheden af met de orthopedisch schoentechnicus. Hij beschikt daarvoor over gedegen kennis m.b.t. medische achtergronden en oorzaken van beperkingen in mobiliteit en de wijzen waarop orthopedische schoenen worden (specificaties van de gemaakte schoenen of schoentechnische voorzieningen) interpreteren en consequenties voor herstelwerkzaamheden goed overzien. De orthopedisch schoenhersteller werkt gestructureerd en nauwkeuring aan reparatiewerkzaamheden en is creatief in zijn oplossingen.

De orthopedisch schoenhersteller werkt zelfstandig, maar overlegt in de meeste gevallen met de Orthopedisch schoentechnicus. Daar het verdere draagcomfort van de schoenen afhangen van goed herstel is zijn werk van groot belang. 

Zijn professionele houding toont de orthopedisch schoenhersteller door accuraat en resultaatgericht te werken volgens de door het bedrijf gestelde normen van kwaliteit en veiligheid, waarbij hij zich verder houdt aan de regelgeving van de wet arbo en milieu.

Het beroep kan ingedeeld worden in twee sleutelactiviteiten. 

 

Sleutelactiviteit 1: Ondersteunen bij de diagnose aan de schoen/schoenvoorziening en adviseren over het herstelwerk

De orthopedisch schoentechnicus ontvangt een orthopedische schoen of een schoenvoorziening waar de klant een klacht over heeft. De orthopedische schoentechnicus vraagt de klacht goed uit en vraagt de orthopedisch schoenhersteller de benodigde reparatie te beoordelen en een advies voor herstel voor te bereiden. De orthopedisch schoenhersteller bepaalt aan de hand van de staat van de schoen of schoenvoorziening hoe hij de reparatie gaat uitvoeren, welke materialen hij daarvoor nodig heeft en hoe duur de reparatie zal zijn en wanneer de schoenen of schoenvoorzieningen klaar zijn. 

Bij het advies hoort ook een offerte met daarin een overzicht van de kosten en een planning wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen zijn. 

Als de schoen niet hersteld kan worden, dient er óók een advies richting de zorgverzekeraar te worden voorbereid, met argumenten waarom de schoen niet hersteld kan worden en waarom een nieuwe schoen aan te raden is. 

 

Sleutelactiviteit 2: Repareert orthopedische schoenen of schoentechnische voorzieningen

De orthopedisch schoenhersteller begint met het opstellen van een werkplanning.

Vervolgens bepaalt hij welke materialen hij voor de verschillende reparaties nodig heeft voor het repareren van de orthopedische schoen of schoentechnische voorziening. Hij zet materialen klaar, stelt machines in, repareert of vervangt onderdelen. Na afloop van de reparatiewerkzaamheden, werkt de orthopedisch schoenhersteller de schoenen of schoenvoorziening af. Hij controleert de kwaliteit van de uitgevoerde reparaties.

De reparatie kan de volgende zaken betreffen: 

 • Lederwaren repareren 
 • Onderwerk repareren 
 • Boven- en binnenwerk repareren 
 • Schoenen en lederwaren afwerken 
 • Het machinaal of handmatig aflappen van de schoen 

Er wordt gewerkt met een breed scala aan materialen, hulpmiddelen, machines en gereedschappen. Na afloop van de werkzaamheden maakt de orthopedisch schoenhersteller de werkplaats en apparatuur schoon en onderhoudt deze waar nodig.

Werkomgeving/context

De orthopedisch schoenhersteller werkt in orthopedisch schoentechnische bedrijven. In deze bedrijven ligt de nadruk op het vervaardigen van geheel op de individuele leest afgestemde orthopedische schoenen (OS type A). Ook worden er aanpassingen gedaan aan semi-orthopedische schoenen (OS type B) en confectieschoenen. 

Er worden in orthopedisch schoentechnische bedrijven medewerkers onderscheiden, die werkzaam zijn in behandelkamer en/of werkplaats. Naast de Orthopedisch schoentechnoloog en de Orthopedisch schoentechnicus, die de behandelkamerwerkzaamheden verrichten zijn dat de werkplaatsmedewerkers: Leestenmaker, Schoentechnisch voorzieningenmaker, Modelleur, Schachtenmaker en Onderwerkmaker. Zij houden zich bezig met het vervaardigen van (delen van) orthopedische schoenen. Daar komt deze nieuwe functie van orthopedisch schoenhersteller bij. Deze opdeling in soorten medewerkers is afhankelijk van de omvang van het bedrijf. In kleine bedrijven zullen de verschillende werkzaamheden door dezelfde medewerker worden verricht.  

De orthopedisch schoenhersteller werkt in de werkplaats aan een werkbank of achter een machine. Bij zijn werkzaamheden houdt de hij zich aan de veiligheidsvoorschriften. Daar waar nodig maakt hij gebruik van beschermingsmiddelen. In zijn werk heeft de orthopedisch schoenhersteller contact met zijn directe collega’s, vooral met Orthopedisch schoentechnici. Deze laatste groep doet de aansturing van de productie en heeft het contact met klanten.

Typerende beroepshouding

 • De orthopedisch schoenhersteller heeft een groot kwaliteitsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van zijn eigen werk.  
 • De orthopedisch schoenhersteller werkt accuraat en resultaatgericht. Tijdens zijn werkzaamheden vindt hij een juiste balans tussen het ondersteunen en adviseren van de orthopedisch schoentechnicus en de reparatiewerkzaamheden die hij moet verrichten. 
 • Ook heeft hij gevoel voor ruimtelijk inzicht om zich een voorstelling te kunnen maken van het eindproduct.  
 • De orthopedisch schoenhersteller is  een  vakman  in het repareren van orthopedische schoen of schoentechnische voorzieningen. Vanuit zijn vakmanschap communiceert hij duidelijk en collegiaal met collega’s. 
 • De professionele houding van de orthopedisch schoenhersteller kenmerkt zich door het uitvoeren van de werkzaamheden volgens het geldende kwaliteit-, veiligheid-, arbo- en milieubeleid. Hij is zich bewust van de afbreukrisico’s als gevolg van het niet naleven van deze eisen. Hij kent de voor het bedrijf geldende richtlijnen en past deze toe. Hij begrijpt de opgave om zowel voldoende aandacht aan kwaliteit en veiligheid als aan de productietijd te besteden. Een verkeerde vakhandeling kan leiden tot hoge kosten, tijdverlies of onveilige situaties. Daar is hij zich van bewust.
 • De orthopedisch schoenhersteller werkt zelfstandig en verricht werk waarvoor standaardwerkwijzen gelden, maar hij verricht ook werk dat naar eigen inzicht wordt uitgevoerd, waarbij verschillende vaktechnische standaardwerkzaamheden gecombineerd moeten worden. Op deze wijze toont hij zijn vakmanschap. 
 • Om zijn werk te doen beschikt de orthopedisch schoenhersteller over kennis en vaardigheden, die voor de uitoefening van het beroep nodig zijn. Ook beschikt hij over kennis van anatomie en pathologie.  
 • De orthopedisch schoenhersteller kent zijn eigen grenzen en weet wanneer hij zijn leidinggevende moet raadplegen. 

Complexiteit en opbouw

De orthopedisch schoenhersteller heeft een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor het genereren, plannen en aanpakken van de werkzaamheden binnen het eigen

takengebied. Deze werkzaamheden voert hij zelfstandig uit. De orthopedisch schoenhersteller legt voor zijn werkzaamheden verantwoording af aan zijn leidinggevende.

De complexiteit van de werkzaamheden van de orthopedisch schoenhersteller uit zich in de nauwkeurigheid waarmee de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de kerntaken ligt de nadruk vooral op de  motorische vaardigheden die vereist zijn om het werk uit te voeren, het organisatorisch vermogen en de vaardigheid in het bedienen van uiteenlopende machines. 

Daarnaast uit de complexiteit van de werkzaamheden zich in de uiteenlopende (routinematige) werkzaamheden, de grote diversiteit van bewerkingen die aan de verschillende schoenen en schoenvoorzieningen worden verricht en de grote variatie in gebruikte materialen. 

Mogelijke functiebenamingen

De orthopedische schoenhersteller is een nieuw profiel binnen de orthopedische schoentechniek.  Een alternatieve benaming, naast orthopedische schoenhersteller, is orthopedisch schoenhersteller.  

Wet- en regelgeving

Als gevolg van de zorgverzekeringswet die per 1 januari 2006 is ingegaan, is de rol van zorgverzekeraars bij de verstrekking van orthopedische voet-/schoenvoorzieningen groter geworden. Dit heeft consequenties voor de orthopedisch schoentechnische bedrijven. De aard en inhoud van deze consequenties worden langzamerhand duidelijk. Een en ander is nog in ontwikkeling en zorgt voor onzekerheid. Daarbij spelen onder andere de volgende zaken: 

 • de inhoud van het basispakket, het eigen risico en de inhoud en de diversiteit van aanvullende pakketten; 
 • de zorg dient optimaal te zijn tegen de laagst mogelijke prijs; 
 • de zorgverzekeraars maken afspraken met zorgverleners over de prijs van de te verlenen zorg, zoals bijvoorbeeld in Diagnose Behandel Combinaties; 
 • prijsbewust  werken  is  daarmee  voor  de orthopedisch schoentechnische bedrijven erg belangrijk geworden; 
 • de zorgverzekeraars vragen van de orthopedisch schoentechnische bedrijven protocollen op te stellen om de transparantie van het doorverwijsproces en de verantwoording te vergroten. 

Orthopedisch (schoen)technische bedrijven hebben te maken met een erkenningsregeling (SEMH). Er zijn ontwikkelingen in de richting van verdergaande erkenning en certificering van vakmanschap. Hoe en in welke mate zich dit verder zal ontwikkelen is nu nog onduidelijk. Ook hierin kunnen de eisen die zorgverzekeraars stellen, een rol gaan spelen.

 

Loopbaan- en ondernemingsperspectief

Via beroepsopleidingen vanuit het ministerie van Onderwijs (OCW) in het MBO of HBO en/of via branchecursussen (BCB) die onder regie van de branchevereniging NVOS-Orthobanda worden ontwikkeld en uitgevoerd, kunnen (a.s.) medewerkers zich ontwikkelen. Zie hiervoor pagina 7 van het beroepscompetentieprofiel voor het overzicht van loopbaanmogelijkheden in de orthopedische schoentechniek. Voor de gewenste loopbaanontwikkeling kan het voorkomen dat er verschillende beroepsopleidingen en/of branchecursussen aansluitend aan elkaar gevolgd worden. Met de daarnaast opgedane werkervaring kan een (a.s.) medewerker zich ontwikkelen tot een professioneel vakman. 

De orthopedisch schoentechnische branche bestaat  uit  ongeveer 230 ondernemingen, waarvan 155 sterk gespecialiseerde orthopedisch schoentechnische bedrijven en 75 gecombineerde bedrijven (met zowel orthopedische  schoentechniek  als orthopedische  techniek). Daarnaast is nog een aantal ondernemingen (20) actief met een (verschillend) gecombineerd pakket aan werkzaamheden (therapeutische elastische steunkousen, mama care, orthopedische schoentechniek en instrumentmakerij).  

De branche telt circa 3.000 werkzame personen. Het aantal werkzame personen in de orthopedische schoentechniek is al een aantal jaar stabiel, maar vanwege vergrijzing zullen naar verwachting in 2018 400 werknemers (in behandelkamer en werkplaats) de branche verlaten. Een groot deel van de bedrijven (44%) weet nu nog niet op welke wijze ze de aanvulling zullen moeten opvangen.  

Bovendien is de verwachting dat – óók vanwege de vergrijzing – het aantal orthopedische schoenen zal toenemen. Dit maakt het beroep van orthopedisch schoenhersteller arbeidsmarktrelevant. Deze schoenen moeten namelijk ook gemaakt worden (zorgverzekeraar vergoedt gemiddeld genomen slechts twee paar schoenen in een periode van 18 maanden, bij kinderen gemiddeld 1 paar pr 6 maanden). Deze schoenen kunnen niet gemaakt worden door de reguliere schoenhersteller. Vanwege kostenoogpunt zullen steeds meer bedrijven in de orthopedische schoentechniek op zoek gaan naar goedkopere krachten om deze schoenen te repareren (in plaats van de orthopedisch schoentechnicus). 

Een orthopedisch schoenhersteller zal vaker in dienst zijn van een bedrijf in de orthopedische schoentechniek, in plaats van zelfstandig ondernemer zijn. Vanwege de aard van de werkzaamheden is het werken in een team logischer.  

Talen

Nederlandse taalvaardigheid: 

Nederlands is van belang voor de orthopedisch schoenhersteller. Vooral in zijn contact met collega’s (orthopedisch schoentechnicus) en evt contact met klanten (luisteren en spreken) en secundair het vertalen van klachten aan de schoen in een voorstel voor herstel (schrijven). 

 • luisteren: naar collega’s en leidinggevenden; 
 • spreken/gesprekken voeren: gesprekken voeren met en vragen stellen aan relevante personen, deelnemen aan werkoverleg; 
 • lezen: informatie, vakbladen, instructies, gebruiksaanwijzingen; 
 • schrijven: invullen formulieren, registreren gegevens. 

Moderne vreemde taal 

 • niet van toepassing voor de beroepsuitoefening.  

Rekenen/wiskunde

De orthopedisch schoenhersteller heeft de volgende kennis van rekenen en wiskunde nodig:

 • getallen, hoeveelheden, verhoudingen, procenten, voor onder andere prijsberekening voor de offerte en voor berekenen van de herstelwerkzaamheden aan een schoen (maatvoering, etc). 
 • daarnaast financieel beheer/management wat betreft bedrijfsvoering (indien er sprake is van een eigen onderneming)

 

Diplomaprofiel vakbekwaam ambachtelijk ondernemer Orthopedisch Schoenhersteller

Sleutelactiviteit 1: Ondersteunen bij de diagnose aan de schoen/schoenvoorziening en adviseren over het herstelwerk.

De orthopedisch schoentechnicus ontvangt een orthopedische schoen of een schoenvoorziening waar de klant een klacht over heeft. De orthopedische schoentechnicus vraagt de klacht goed uit en vraagt de orthopedisch schoenhersteller de benodigde reparatie te beoordelen en een advies voor herstel voor te bereiden. 

De orthopedisch schoenhersteller heeft een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor het genereren, plannen en aanpakken van de werkzaamheden binnen het eigen takengebied. Deze werkzaamheden voert hij zelfstandig uit. De orthopedisch schoenhersteller legt voor zijn werkzaamheden verantwoording af aan zijn leidinggevende.

De complexiteit van de werkzaamheden van de orthopedisch schoenhersteller uit zich in de nauwkeurigheid waarmee de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de kerntaken ligt de nadruk vooral op de  motorische vaardigheden die vereist zijn om het werk uit te voeren, het organisatorisch vermogen en de vaardigheid in het bedienen van uiteenlopende machines. De orthopedisch schoenhersteller moet de reparatie op een dusdanige manier uitvoeren, dat de herstelde schoenen en lederwaren zoveel mogelijk in de originele staat zijn teruggebracht, zodat pasvorm, model, functionaliteit en kwaliteit behouden blijven.

Daarnaast uit de complexiteit van de werkzaamheden zich in de uiteenlopende (routinematige) werkzaamheden, de grote diversiteit van bewerkingen die aan de verschillende schoenen en schoenvoorzieningen worden verricht en de grote variatie in gebruikte materialen.

Vakkennis 

Productkennis: 

 • Bezit kennis van schoenen
 • Bezit basiskennis van anatomie van de mens
 • Bezit basiskennis van de anatomie van de voet 
 • Bezit kennis van materialen (waaronder: leder, kunststof, metaal en rubber)
 • Bezit basiskennis van de gesteldheid van leer (herkomst, leeftijd)
 • Bezit basiskennis van huidfouten
 • Bezit basiskennis van leerlooien
 • Bezit basiskennis van leertypen (welk dier)
 • Bezit kennis van kenmerken van leer (huid, anatomisch)
 • Bezit basiskennis van type sluitingen (veters, klittenband, rits en combinaties)
 • Bezit basiskennis van veiligheidsvoorschriften en arbo
 • Bezit basiskennis van en heeft inzicht in slijtagepatronen
 • Bezit kennis van supplementen en inlays

Vaktechnieken en vakvaardigheden: 

Beoordelen: Kan beoordelen of schoenen, supplementen of inlays nog functioneel adequaat zijn of dat deze vervangen moeten worden. 

Herstelwerken: Op correcte en verantwoorde wijze herstelwerken uitvoeren van:

Zolen 

 • materiaalkeuze
 • snijden van zoolleer
 • schuren
 • ontvetten
 • lijmen van de zolen
 • naaien

Hakken 

 • freesen
 • lijmen
 • recht maken van de hak
 • overtrekken van de hak
 • vervangen van plastieken hakken
 • vastzetten van hakken
 • vervangen stalen buis
 • opbouw van een hak
 • gebruik van de machines
 • maken van een herenhak
 • stifthak

Bovenwerk 

 • Repareren van beschadigingen in leer
 • plaatsen van schoensluitingen
 • herstellen van naden
 • verven van schoenen
 • reinigen van schoenen
 • plaatsen van klittenband
 • verlagen en versmallen van de schachten
 • plaatsen van ritssluitingen
 • diverse hechtmethodes

Onderwerk 

 • lijmen van schoenen
 • persen
 • nageltechnieken
 • schroeven van de hak

 Binnenwerk 

 • hielvoering
 • inlegzolen
 • ritssluiting
 • versterken van binnenzolen
 • aftekenen van drukpunten, oprekken van schoenen
 • schalmen

Afwerking van de schoenen 

 • zolen frezen
 • oppoetsen
 • wegsnijden
 • verwijderen lijmresten

Gereedschappen: mes, drevel, elsheft, hamer, tang, lijmklemmen.

Beoordeelt de herstelwerkzaamheden en bereid een advies (voor herstel) voor 

De orthopedische schoenhersteller inventariseert de klacht aan de orthopedische schoen, beoordeelt de schoen en adviseert over de herstelwerkzaamheden.

De orthopedische schoenhersteller ontvangt via de orthopedisch schoentechnicus de schoen(en) of schoenvoorziening. Hij inventariseert de klacht van de klant en beoordeelt de schoen op mogelijkheden voor herstel. Hij beoordeelt of schoen(-voorziening) nog van dusdanige kwaliteit zijn, dat het de moeite waard is om ze te repareren. Op basis hiervan geeft hij een advies richting de klant over de zin van de reparatie, maar ook bijvoorbeeld over slijtagepatronen op schoenen en wat daar tegen te doen is. 

Als de schoen niet hersteld kan worden, dient er óók een advies richting de zorgverzekeraar te worden voorbereid, met argumenten waarom de schoen niet hersteld kan worden en waarom een nieuwe schoen aan te raden is.

Stelt een plan van aanpak op, inclusief planning en kosten en stemt dit af met de orthopedisch schoentechnicus

De orthopedisch schoenhersteller bepaalt aan de hand van de staat van de schoen of schoenvoorziening hoe hij de reparatie gaat uitvoeren, welke materialen hij daarvoor nodig heeft en hoe duur de reparatie zal zijn en wanneer de schoenen of schoenvoorzieningen klaar zijn. 

Bij het advies hoort ook een offerte met daarin een overzicht van de kosten en een planning wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen zijn. 

Na aanname van ter reparatie aangeboden producten worden de producten gelabeld en klaargezet voor reparatie (geordend naar soort en afgesproken afhaaldatum of tijdstip). 

Handelt eventuele klachten af

De orthopedisch schoenhersteller kan ook te maken krijgen met reparatie¬klachten van klanten. Hij inventariseert de klachten, beoordeelt de ernst van de klachten en de mate waarin ze gerecht-vaar¬digd zijn. Hij zoekt naar een passende oplossing en doet een voorstel voor afhandeling van de reparatieklachten (met optimale tevreden¬heid van beide partijen in het achterhoofd) en stemt hierover af met de orthopedisch schoentechnicus. 

Sleutelactiviteit 2: Repareert orthopedische schoenen of schoentechnische voorzieningen.

De orthopedische schoenhersteller voert reparaties uit of repareert of vervangt onderdelen. 

De reparatie kan de volgende zaken betreffen: 

 • Lederwaren repareren 
 • Onderwerk repareren 
 • Boven- en binnenwerk repareren 
 • Schoenen en lederwaren afwerken 
 • Het machinaal of handmatig aflappen van de schoen 

Na afloop van de reparatiewerkzaamheden, werkt de orthopedisch schoenhersteller de schoenen of schoenvoorziening af. Hij controleert de kwaliteit van de uitgevoerde reparaties.

De orthopedisch schoenhersteller heeft een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor het genereren, plannen en aanpakken van de werkzaamheden binnen het eigen takengebied. Deze werkzaamheden voert hij zelfstandig uit. De orthopedisch schoenhersteller legt voor zijn werkzaamheden verantwoording af aan zijn leidinggevende.

De complexiteit van de werkzaamheden van de orthopedisch schoenhersteller uit zich in de nauwkeurigheid waarmee de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de kerntaken ligt de nadruk vooral op de  motorische vaardigheden die vereist zijn om het werk uit te voeren, het organisatorisch vermogen en de vaardigheid in het bedienen van uiteenlopende machines. De orthopedisch schoenhersteller moet de reparatie op een dusdanige manier uitvoeren, dat de herstelde schoenen en lederwaren zoveel mogelijk in de originele staat zijn teruggebracht, zodat pasvorm, model, functionaliteit en kwaliteit behouden blijven.

Daarnaast uit de complexiteit van de werkzaamheden zich in de uiteenlopende (routinematige) werkzaamheden, de grote diversiteit van bewerkingen die aan de verschillende schoenen en schoenvoorzieningen worden verricht en de grote variatie in gebruikte materialen.

Vakkennis en vakvaardigheden (zie sleutelactiviteit 1)

Bereidt de herstelwerkzaamheden voor

De orthopedisch schoenhersteller begint met het opstellen van een werkplanning. Vervolgens bepaalt hij welke materialen hij voor de verschillende reparaties nodig heeft voor het repareren van de orthopedische schoen of schoentechnische voorziening. Hij zet materialen klaar en stelt machines in. 

Na afloop van de werkzaamheden maakt de orthopedisch schoenhersteller de werkplaats en apparatuur schoon en onderhoudt deze waar nodig.

Voert reparaties uit aan zolen, hakken en onderwerk

De orthopedisch schoenhersteller voert reparaties aan zolen, hakken en onderwerk van orthopedische schoenen uit, waardoor de schoen weer gebruikt kan worden. 

De reparaties starten met het verwijderen van vuil, lijmresten en versleten onderdelen aan de lederwaren (hakken, ritsen, etc.). Vervolgens verricht hij reparaties aan zolen, hakken en onderwerk. 

Er wordt gewerkt met een breed scala aan materialen, hulp-middelen, machines en gereedschappen.

Hij stelt de juiste machines in en schuurt de te repareren zolen en de nieuw op te zetten zolen (zoals onderwerk, halve zolen en beschermzolen). Hij lijmt en of stikt de zolen aan de schoenen vast, schrooit en/of schuurt ze. Hij voert reparaties uit aan hakken (bijv. opnieuw modelleren of bekleden) of plaatst nieuwe hakken onder de schoenen. 

 • Hak vervangen: damesschoen, herenschoen, bergschoen
  Gaat om de keuze van het model zool
  Aandachtspunt: hakken kunnen te ver versleten zijn waardoor opnieuw opgebouwd. Dit moet met juist materiaal, op juiste hoogte.
 • Zolen en onderwerk
  Correct verwijderen
  Keuze materiaal (overleg met klant)
  Reparaties: vlak, voetprofiel klant bij voorkeur niet veranderen (herenschoen heeft kurklaag die vorm van voet heeft aangenomen).
  Zool moet op dezelfde plek liggen als bij de andere schoenen en op de goede plaats op de schoen.
 • Afwerking:
  Verschillende manieren van afwerking (strakke afwerking en kleuren) uitvoeren.

Reparaties aan het boven- en binnenwerk van orthopedische schoenen of orthopedische schoenvoorzieningen.

De orthopedisch schoenhersteller voert reparaties aan boven- en binnenwerk van orthopedische schoenen en orthopedische schoenvoorzieningen uit, waardoor de schoen of schoenvoorziening weer gebruikt kan worden. 

De reparaties betreffen zeer diverse werkzaamheden als het vervangen van inplak en inlegzolen, het vervangen van ritsen, het zetten van ringen, het verrichten van stikwerk, het lijmen van onderdelen van het bovenwerk, het repareren van gescheurd leer, etc. Hij stelt de juiste machines in, repareert of vervangt de onderdelen en brengt de schoen terug in het originele model. 

Afwerken en controleren van de orthopedische schoenen of orthopedische schoenvoorziening.

De orthopedisch schoenhersteller zorgt voor een goede afwerking van de schoenen en controleert de orthopedische schoen zodat deze aan de klant kan worden overgedragen.

Na afloop van de reparatiewerkzaamheden, werkt de orthopedisch schoenhersteller de schoenen of schoenvoorziening af. Hij controleert de kwaliteit van de uitgevoerde reparaties.

Na de herstelwerkzaamheden controleert de orthopedische schoenhersteller de kwaliteit van de uitgevoerde reparaties, controleert of de schatting van de prijs juist is geweest, registreert uren en materialen op de werkorder. Hij meldt de orthopedisch schoentechnicus dat de werkzaamheden gereed zijn. 

Zorgt voor een verzorgde werkplaats

De orthopedische schoenhersteller heeft een net onderhouden werkplaats, voldoende materiaal op voorraad en voert onderhoud aan machines uit om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Hij ruimt gereedschappen netjes op. Tevens is het van belang dat hij de werkplaats regelmatig schoonmaakt, zodat er geen stof kan ophopen en/of vuil of beschadigingen op de producten kunnen komen. Ook zal hij regelmatig moeten controleren of de machines nog goed functioneren, of dat er onderhoud aan gepleegd moet worden. Indien nodig laat hij hiervoor een specialist komen. Bij het onderhouden van werkplaats en apparatuur houdt hij zich aan de veiligheidsvoorschriften.

Beroepsprofiel en diplomaprofiel 

Vakbekwaam Ambachtelijk Ondernemer

 

Sleutelactiviteit 1: Start een onderneming

Voor een ambachtelijk ondernemer is het van groot belang zijn ondernemerschap te ontwikkelen en te verbeteren, om als kleine zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf te kunnen starten en runnen. 

Bij het starten en/of runnen kan de ambachtelijk ondernemer met verschillende complicerende factoren te maken hebben. Hierbij is hij afhankelijk van een steeds veranderende markt en dient deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Ook heeft hij te maken met een grote diversiteit aan taken die te maken hebben met het ondernemerschap, zoals marketing, financiën en natuurlijk het vakgebied waarin hij onderneemt. Deze taken dient hij allemaal goed tot uitvoer te brengen. In bijna geen enkel geval kan hij terugvallen op standaardprocedures of routines.

De ambachtelijk ondernemer is volledig zelfsturend, waardoor hij zelf een goede balans moet vinden in het geven aan voldoende aandacht aan de verschillende aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Ook wat betreft de reikwijdte en de mogelijkheden in de onderneming. De ambachtelijk ondernemer voert zijn taken zelfstandig uit draagt de volledige  eindverantwoordelijkheid voor zijn onderneming.

De ambachtelijk ondernemer zet een ondernemingsidee op basis van (eigen) onderzoek om in een keuze voor product, prijs, plaats, personeel, promotie en presentatie van het bedrijf. De ambachtelijk ondernemer legt dit vast in een ondernemersplan inclusief een onderbouwing met een financieringsplan en zijn rol als ondernemer. Hij brengt prioriteiten aan en schakelt tussen creativiteit en planmatigheid, schakelt de juiste mensen/middelen in en lost problemen op. Hij zoekt samenwerking met klanten/ opdrachtgevers en anderen zoals samenwerkingspartners, opdrachtnemers en leveranciers. De ambachtelijk ondernemer start de onderneming conform dit plan. 

Bepaalt het toekomst(beeld) van de onderneming en zijn rol als ondernemer

De ambachtelijk ondernemer oriënteert zich op de markt, klant en concurrentie en onderzoekt de kansen en mogelijkheden voor het starten van een nieuwe onderneming of het overnemen van een bestaande onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming.

De ambachtelijk ondernemer onderzoekt objectief de kansen en bedreigingen voor de onderneming en ontwikkelingen in de markt, bijvoorbeeld aan de hand van een SWOT-analyse. 

De ambachtelijk ondernemer trekt logische conclusies over de kant die hij op wil met zijn onderneming op basis van het onderzoek naar (ontwikkelingen in) de markt, doelgroep, etc. en zijn eigen ondernemerschap. Hij kan marktgegevens interpreteren en vertalen naar zijn eigen onderneming.

De ambachtelijk ondernemer heeft inzicht in de eigenschappen van een ondernemer. Hij reflecteert op realistische wijze op zichzelf in zijn rol als (aankomend) ondernemer en op de onderneming. 

Geeft de onderneming vorm

De ambachtelijk ondernemer werkt het (toekomst)beeld van de onderneming verder uit door aan te geven wat de doelgroep, het aanbod en verdienmodel van de onderneming zijn. 

De ambachtelijk ondernemer bepaalt hoe hij het aanbod aan de doelgroep aanbiedt (verkoopkanalen, inzet van marketing en promotie, prijsbepaling). Hij maakt tevens juridische en financiële keuzes over o.a. de ondernemingsvorm, vergunningen, (commerciële) samenwerking en/of (externe) deskundigheid. 

De ambachtelijk ondernemer weegt de essentiële (financiële) zaken en risico's af die voortvloeien uit de keuze voor een ondernemingsvorm. Hij verwerkt al deze keuzes en overwegingen in een plan voor de onderneming. Hij vertaalt alle afwegingen op logische wijze naar een ondernemingsplan (nieuw of actualiseert een bestaand plan) voor de onderneming inclusief de juridische ondernemingsvorm, specifieke, meetbare,-acceptabele, realistische en tijdgebonden marketing doelstellingen en een missie en een visie voor de onderneming. De ambachtelijk ondernemer beschikt over kennis van relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming. Hij kan zijn ideeën zowel mondeling als schriftelijk presenteren.

De ambachtelijk ondernemer inventariseert welke (administratieve) handelingen nodig zijn voor het dagelijks beheer van de onderneming en organiseert de uitvoering ervan. Hij heeft basale kennis van (omzet)belastingwetgeving met betrekking tot een eigen onderneming. 

Regelt het financiële gedeelte van het opstarten van de onderneming

De ambachtelijk ondernemer houdt rekening met de financiële consequenties van keuzes.

De ambachtelijk ondernemer berekent de (verwachte) kosten en opbrengsten van de (nieuwe) onderneming. Hij weet wat een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting zijn en hoe hij dit moet berekenen. Hij onderzoekt en/of beoordeelt de noodzaak voor investeringen. Desgewenst onderzoekt hij mogelijkheden om kosten te reduceren. Hij berekent hoeveel financiële middelen nodig zijn en op welke termijn(en). Hij onderzoekt (interne en externe) financieringsmogelijkheden en inventariseert mogelijke investeerders. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft aan de hand van zijn berekeningen en onderzoek in een investeringsbegroting en/of financieringsplan hoe de financiering van de onderneming is georganiseerd.

Presenteert en promoot de onderneming

De ambachtelijk ondernemer schrijft een marketingplan met daarin beschreven hoe hij de 6 P’s (product, prijs, plaats, presentatie, promotie en personeel) in praktijk gaat brengen. 

De ambachtelijk ondernemer beschrijft het verkoopproces. Hij maakt berekeningen voor offertes en bepaalt een verkoopprijs voor het product. Hij beschrijft zaken als hoe hij klanten gaat werven en hoe hij een offerte opgaat stellen. Hij bepaalt wat in de algemene voorwaarden moet worden opgenomen. Hij heeft aandacht voor aftersales, betalings- en leveringsvoorwaarden en betalingsgedrag van klanten. 

De ambachtelijk ondernemer denkt nauwkeurig na over de opzet en uitvoering van promotionele acties en presentaties. Hij heeft kennis van de meest gehanteerde communicatiestrategieën en marketingstrategieën in het vakgebied. Hij bedenkt hoe hij indruk kan maken op potentiële klanten, via o.a. social-media, e-commerce, webcare, website, folders, advertenties etc of door zichzelf en zijn bedrijf te presenteren op (lokale) beurzen en evenementen en/of bij (netwerk)bijeenkomsten. 

Koopt in voor de onderneming

De ambachtelijk ondernemer analyseert het bestaande aanbod m.b.t. inventaris en assortiment op voor de onderneming relevante aspecten, zoals prijs, kwaliteit, betalings- en leveringsvoorwaarden, duurzaamheid. Hij maakt een weloverwogen keuze voor wat hij het beste kan inkopen/huren gezien de kosten die hij maakt, de kwaliteit die hij wil leveren en de expertise die hij in huis heeft. 

De ambachtelijk ondernemer kijkt kritisch naar de voor-en nadelen van samenwerking met diverse partijen, gericht op betrouwbaarheid en het beste resultaat voor de onderneming. 

De ambachtelijk ondernemer heeft kennis van (inkoop)contracten/verbintenissen in het kader van het zelfstandig ondernemerschap. De ambachtelijk ondernemer kan in zakelijke situaties gesprekstechnieken toepassen. Hij sluit overeenkomsten met leveranciers en onderhandelt waar nodig over leveringsvoorwaarden.  

Klik hier om het beroeps- en diplomaprofiel te printen (PDF) 

Klik hier voor informatie over de opleiding Orthopedisch schoenhersteller

Ben jij ook nieuwsgierig naar onze opleidingen?
Wil jij meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen
Wil jij een leerling opleiden en bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ambacht?